กลยุทธ์สื่อสารการตลาด โดนใจลูกค้า
กลยุทธ์สื่อสารการตลาด โดนใจลูกค้า

กลยุทธ์สื่อสารการตลาด โดนใจลูกค้า

กลยุทธ์สื่อสารการตลาด โดนใจลูกค้า
กลยุทธ์สื่อสารการตลาด โดนใจลูกค้า

กลยุทธ์สื่อสารการตลาด โดนใจลูกค้า

เพื่อใช้เป็นช่องทางในการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์รวมทั้งการให้บริการต่างๆ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้

เนื่องจากการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างโอกาสในการขายและสร้างรายได้ให้กับองค์กร ดังนั้น การวางแผนและลงมือทำจะต้องมีความแม่นยำ เพราะกิจกรรม ดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณและความอยู่รอดของธุรกิจ หากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะส่งผลเสียหายต่อองค์กรทันที ดิฉันคิดว่าหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์สื่อสารการตลาด สื่อสารอย่างไรให้โดนใจลูกค้า” ที่กำลังนำเสนอในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการสื่อสารสิ่งดีๆ ไปสู่ลูกค้า

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่าการสื่อสารคืออะไร ซึ่งดิฉันเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านน่าจะมีพื้นฐานและความรู้ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวสารและแนวทางในการทำงาน รวมทั้งลักษณะเฉพาะตัว ความโดดเด่น และคุณประโยชน์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่ใช่ว่าที่ผ่านมากลยุทธ์ในการสื่อสารของผู้ประกอบการแต่ละท่านจะประสบความสำเร็จเสมอไป เพราะอาจยังไม่โดนใจลูกค้าเท่าที่ควร ดิฉันคิดว่า ถึงเวลาแล้วค่ะ ที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการสื่อสารให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ดิฉันขอฝากแนวคิดเรื่องการสื่อสารให้กับทุกๆ ท่านได้ตระหนักว่า กลยุทธ์ดังกล่าวไม่ใช่เพียงรูปแบบการให้ข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ประกอบการจำนวนมากทุ่มเทกับประมาณไปกับการซื้อสื่อ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ซึ่งสินค้าและบริการแบรนด์ต่างๆ ก็มีแนวคิดในการสื่อสารที่คล้ายกัน จึงทำให้ขาดความน่าสนใจและไม่ได้ผลตามที่คาดไว้

แต่การสื่อสารที่ดีและโดนใจลูกค้าจะต้องมีกระบวนการจูงใจแทรกอยู่ด้วย การจูงใจในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะการเขียนข้อความ ชวนเชื่อและดึงดูดความสนใจเท่านั้น แต่จะต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับสารคล้อยตามและมีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการนั้นๆ

นอกจากนี้แล้ว การสื่อสารเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อ จะต้องนำเสนอและแจ้งให้ทราบถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ มิใช่การป้อนข้อมูลข่าวสารกรอกหูและผ่านตาลูกค้าเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การสื่อสารเพื่อแจ้งให้กับลูกค้าทราบว่า ณ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีกิจกรรมการตลาดใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าบ้าง เช่น โปรโมชั่น พิเศษในแต่ละเดือน การจูงใจจะต้อง สื่อสารให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อภายในเดือนนั้นๆ และต้องสื่อสารให้ตระหนักว่าหากพลาดโอกาสดังกล่าว ก็หมดสิทธิ์ที่จะได้ส่วนลด ของสมนาคุณ หรือแม้แต่คะแนนสะสมหรือโบนัสต่างๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนสำหรับเพื่อการสื่อสารการตลาด ต้องตระหนักถึงความ คุ้มค่า ดังนั้น ผู้ประกอบการและนักการตลาดต้องมีความคาดหวังเรื่องผลจากการตัดสินใจซื้อของลูกค้า อย่าลงทุนแบบไร้ทิศทางอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะในช่วงที่ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น กลยุทธ์การสื่อสารจะต้องกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ต้องการครอบครอง ต้องสร้างความปรารถนา และการตัดสินใจซื้อ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ทั้งนี้ จะต้องสร้างกระบวนการในการตัดสินใจซื้อให้เกิดขึ้น ในระหว่างการสื่อสาร ไม่ว่าจะใช้สื่อใดๆ ก็ตาม

สุดท้ายขอฝากไว้ว่า ไม่ว่าจะใช้สื่อประเภทใดก็ตาม การสื่อสารที่โดนใจลูกค้าจะต้องทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของสินค้า ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่กำลังสื่อสารท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันที่ร้อนแรง ฯลฯ หากสามารถทำได้เช่นนี้ดิฉันเชื่อว่าจะต้องเกิดกระบวนการในการตัดสินใจซื้ออย่างแน่นอน หากยอดขายยังไม่เป็นไปตามเป้าดิฉันขอแนะนำให้ศึกษาว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้อยู่ว่า โดนใจลูกค้าหรือยัง ?

แสดงความคิดเห็น