ขั้นตอนจดทะเบียนขอใบอนุญาตจำหน่ายบุหรี่ เปิดร้านขายบุหรีต้องรู้อะไรบ้าง ?

การเปิดร้านขายบุหรี่นั้นจำเป็นจะต้องขออนุญาตเปิดร้านขายให้ถูกต้องเช่นเดียวกับร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การขออนุญาตถูกต้องจะทำให้ร้านค้าไม่ต้องกังวลเมื่อถูกตรวจสอบ เพราะค้าขายอย่างถูกต้องนั่นเอง

โดยทั่วไปแล้วร้านที่ขอจดทะเบียนจำหน่ายบุหรี่ สามารถขอจดทะเบียนขอจดทะเบียนสินค้าสุรา และไพ่ ได้พร้อมๆกัน

เปิดร้านขายบุหรีต้องรู้อะไรบ้าง ?

 

1.ผู้มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาต (กรณียาสูบ)
ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.สถานที่ขายยาสูบ ไม่เป็นสถานที่ ดังนี้

 •  สถานที่หรือบริเวณห้ามขายยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 • ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที่ 2 บุหรี่ซิกาแรต)
 • ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที่ 2 บุหรี่ซิกาแรต)
 • สถานที่ที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเคยใช้ในการขายยาสูบ เว้นแต่เวลา ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
 • สถานที่ที่ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบใช้ในการขายยาสูบ

3.จดทะเบียนพาณิชย์ สามารถไปจดทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุกจังหวัด

เอกสารใช้จดทะเบียนพาณิชย์

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงค์นี้ >> https://www.dbd.go.th
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)
 • กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
 • แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

การขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ด้วยตัวเอง

ให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ไปติดต่อขออนุญาต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยเปิดทำการในช่วงเวลาราชการตั้งแต่เวลา 0.30 – 16.30น. ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม จะเปิดให้บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยง

การขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต

 • ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต โดยใช้เลขที่ประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) และเลขที่นิติบุคคล (สำหรับนิติบุคคล) เพื่อรับ Username และ Password (คู่มือลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต , e-book)
 • ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป (ต่ออายุ) ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ (คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ผ่านอินเทอร์เน็ต , e-book)
 • โปรดชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บ
 • สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทยหรือชำระที่เคาน์เตอร์/ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ
 • กรมสรรพสามิตจะจัดส่งใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ให้ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ขอใบอนุญาตชำระเงิน หากผู้ประกอบการรายใดไม่ได้รับใบอนุญาต กรุณาติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
 • ช่องทางการรับชำระผ่าน Mobile Application CounterservicePay
 • เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาต ดูได้จากลิ้งนี้ >> เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตจำหน่ายบุหรี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพสามิต

แสดงความคิดเห็น