ขายของผ่านเน็ต ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ขายของผ่านเน็ต ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ขายของผ่านเน็ต ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างตัวตนให้ธุรกิจ เพิ่มความเชื่อมั่น

 ขายของผ่านเน็ต ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ขายของผ่านเน็ต ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สร้างตัวตนให้ธุรกิจ เพิ่มความเชื่อมั่น

ขายของผ่านเน็ต หนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะการขายของผ่านเน็ตเป็นการค้าขายแบบไม่มีหน้าร้าน ลูกค้าไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าร้านค้าร้านนั้นที่เขาต้องการซื้อสินค้ามีตัวตนหรือไม่ ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือคือเรื่องใหญ่ที่สำคัญ ซึ่งทำได้โดยการ “จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการันตีความน่าเชื่อถือในการขายของผ่านเน็ต เริ่มต้นเลยคือการเตรียมเอกสาร โดยเอกสารที่ต้องเตรียมนั้น มีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ
 2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ ทพ.) กรอก 1 ใบต่อ 1 เว็บไซต์ (ทำสำเนาเพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered)
 4. เอกสารการจดโดเมนเนม (ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องเป็นชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์)
 5. Print หน้าแรกของเว็บไซต์
 6. วาดแผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ
 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจำกัด (กรณีจดในนามนิติบุคคล)
 8. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

ขายของผ่านเน็ต ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างตัวตนให้ธุรกิจ เพิ่มความเชื่อมั่น

เมื่อเตรียมเอกสารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการยื่นเรื่องเป็นลำดับขั้นตอน ทำได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามที่ตั้งของสถานประกอบการหรือที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการธุรกิจขายของผ่านเน็ต

หลังจากที่ทำเรื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ผู้ประกอบการขายของผ่านเน็ตจะได้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์รับรองความมีตัวตนมาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกว่าร้านนี้มีตัวตนจริง ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวผู้ประกอบการจะนำมาประทับไว้หน้าหน้าเว็บไซต์ ให้ผู้ที่สนใจเลือกซื้อสินค้าสามารถรับรู้ได้ในทันทีที่เห็นเครื่องหมาย ว่าร้านค้านี้มีตัวตนจริง สามารถตามตัวได้เมื่อเกิดปัญหาในการซื้อขายสินค้ากัน

ขายของผ่านเน็ต ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างตัวตนให้ธุรกิจ เพิ่มความเชื่อมั่น

ส่วนการขออนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถทำได้ที่สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งสามารถทำพร้อมกันกับการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้เลย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ไช้เครื่องหมาย มีหลายอย่างประกอบกัน ดังนี้

 1. ผู้ขอใช้เครื่องหมาย จะต้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์และ/หรือมีโดเมนเนมเป็นของตนเอง
 2. สินค้าหรือบริการจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และไม่ขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. เว็บไซต์แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจนและเข้าถึงง่าย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ประกอบธุรกิจ ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ชื่อเว็บไซต์เลขทะเบียนพาณิชย์ ที่ตั้งสถานประกอบการ วิธีการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) และเวลาทำการ
 • การนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการ ชัดเจน เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น ชนิดของสินค้า ราคา วิธีการชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
 • ให้ข้อมูลเงื่อนไขความรับผิดชอบ การแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายให้แก่ลูกค้า

ขายของผ่านเน็ต ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างตัวตนให้ธุรกิจ เพิ่มความเชื่อมั่น

หน้าตาสัญลักษณ์ที่รับรองการจดทะเบียนพาณิย์เพื่อแสดงความเป็นตัวตน จะเป็นสัญลักษณ์ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษร DBD พิมพ์ใหญ่ ประกอบกับตัวอักษรอีกหนึ่งชุดด้วยคำว่า Registeredสามารถนำไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์เป็นการยืนยันความมีตัวตนของธุรกิจขายของผ่านเน็ตที่น่าเชื่อถือ แต่ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค นั่นก็คือสัญลักษณ์ “DBD Verified”

สำหรับสัญลักษณ์นี้จะแตกต่างกับสัญลักษณ์อันแรก เพราะอันแรกเพียงแค่การันตีความเป็นตัวตนของธุรกิจขายของผ่านเน็ตเท่านั้น แต่สำหรับเครื่องหมาย “DBD Verified” จะการันตีได้ถึงคุณภาพของสินค้าในร้านที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ธุรกิจขายของผ่านเน็ตต้องการ โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจกำหนดไว้ จึงจะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าว ซึ่งมีอายุ 1 ปีและจะต้องคอยต่ออายุปีต่อปี

การยื่นเรื่องขอเครื่องหมาย“DBD Verified”สามารถทำได้ผ่านทาง www.trustmarkthai.com หรือสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขายของผ่านเน็ต ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างตัวตนให้ธุรกิจ เพิ่มความเชื่อมั่น

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตใช้เครื่องหมาย“DBD Verified”

 1. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registeredมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  • เป็นเจ้าของโดเมนเนม
  • ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้เครื่องหมายรับรอง
  • ไม่เคยถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง เว้นแต่ถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีการจัดทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อดีของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • ยืนยันการมีตัวตนของธุรกิจขายของผ่านเน็ต
 • ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ
 • ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
 • ลูกค้าให้ความไว้วางใจ
 • นำมาซึ่งรายได้ที่ต่อเนื่องและความมั่นคงในธุรกิจ
 • ถูกกฎหมาย ค้าขายได้อย่างสบายใจ

ข้อเสียของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก
 • อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินธุรกิจหรือส่งผลให้ธุรกิจเกิดการชะงัก
 • ความอิสระในการดำเนินการถูกลดทอนลง เช่น การเปลี่ยนชื่อร้าน, การเปลี่ยนโดเมนเนม เป็นต้น
 • เครื่องหมาย“DBD Verified” มีอายุแค่ 1 ปี ต้องคอยต่ออายุ “ปีต่อปี”

ขายของผ่านเน็ต ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างตัวตนให้ธุรกิจ เพิ่มความเชื่อมั่น

ข้อมูลติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่อยู่ : 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 1570
โทรศัพท์ : 02-547-4459
Email :computer@dbd.go.th
Website :http://www.dbd.go.th
Facebook :DBD Public Relations
Twitter :https://twitter.com/relationdbd

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หมายเหตุ รูปภาพที่ใชเป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น