ธุรกิจเกษตรน่าลงทุนใน 4 ประเทศเพื่อนบ้าน

CLMV

ธุรกิจเกษตรน่าลงทุนใน 4 ประเทศเพื่อนบ้าน

1.สปป. ลาว
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ อาทิ ผักผลไม้อินทรีย์ กาแฟอินทรีย์
โอกาสในการการร่วมลงทุน หรือทำโครงการ Contract Farming กับเกษตรกรในพื้นที่

2. เวียดนาม
ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร รัฐบาลออกสิทธิพิเศษแก่ภาคเกษตร เช่น การลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่ดิน 70%, อบรมแรงงาน 70%, ค่าโฆษณา 50%, ค่าวิจัยและพัฒนา 50 % ฯลฯ

3. กัมพูชา
ธุรกิจโรงสีข้าว กัมพูชาขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยีการสีข้าว โรงสีข้าวไทยที่มีความชำนาญควรใช้จุดอ่อนนี้
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ดิน น้ำปลอดสารพิษ เหมาะแก่การทำเกษตรอินทรีย์ ผู้ลงทุนไทยนิยมไปลงทุนเพาะปลูกอ้อย
ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ มีโตนเลสาบ แหล่งพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 300 ชนิด เป็นโอกาสในการทำธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ำอย่าง ห้องเย็น โรงน้ำแข็ง โรงงานแปรรูป

4. เมียนมา
ธุรกิจการทำเกษตร พื้นที่ว่างในรัฐกะฉิ่น ฉาน และชิน ราว 10 ล้านไร่
ธุรกิจเครื่องมือและเทคโนโลยีการเกษตร ที่ใช้ง่าย อาทิ เครื่องสีข้าว รถไถขนาดเล็ก เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง ปุ๋ย ฯล

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและขอบคุณข้อมูลจาก K SME Analysis

แสดงความคิดเห็น