สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

รวมสถาบันภาครัฐ ค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พัฒนาแปรรูปอาหาร

รวมรายชื่อหน่วยงานและสถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  พัฒนาอาหารแปรรูป  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  ยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น  เพิ่มนวัตกรรมในสินค้า โดยสถาบันที่ทำการคัดเลือกมาเป็นหน่วยงานของภาครัฐ

1.ชื่อสถาบันวิจัยอาหาร : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : 

 • งานวิจัยอาหาร 
 • การให้คำปรึกษา 
 • เทคโนโลยีการผลิตอาหาร 
 • เคมีและกายภาพอาหาร 
 • จุลชีววิทยาประยุกต์ 
 • อาหารเชิงพันธภาพ 
 • โภชนาการ

การบริการ : 

 • การบริการทางวิชาการ 
 • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ 
 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product R&D) 
 • การให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตผิตภัณฑ์อาหาร

รายละเอียดการติดต่อใช้บริการ : 

 • ติดต่อสอบถามเบื้องต้นผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์ 
 • เตรียมแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เบื้องต้นก่อนเข้ารับฟังคำปรึกษา

ข้อมูลติดต่อสถาบันวิจัยอาหาร

ที่ตั้ง : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. : 02-9428629-35
Fax. : 02-5611970
Email : ifr@ku.ac.th
Website : ifrpd.ku.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/ifrpd.ku

2.ชื่อสถาบันวิจัยอาหาร : ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ 

 • วิจัยและพัฒนาวิธีวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร
 • วิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

การบริการ  

 • วิเคราะห์ทางเคมี
 • วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
 • วิเคราะห์ทางชีววิทยาโมเลกุล
 • วิเคราะห์ทางกายภาพ

รายละเอียดการติดต่อใช้บริการ 

 • ติดต่อสอบถามเบื้องต้นผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์ 
 • เตรียมเอกสารตามแบบฟอร์มขอรับบริการได้จากเว็บไซต์ของทางสถาบัน 

**แนบลิ้งค์ไว้ที่หัวข้อข้อมูลการติดต่อ

 • เตรียมแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เบื้องต้นก่อนเข้ารับฟังคำปรึกษา

ข้อมูลติดต่อสถาบันวิจัยอาหาร

ที่ตั้ง : ชั้น 16 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. : 02-218-7653-6
Fax. : 02-218-7653
E-mail : cufdtest@yahoo.com
Website : http://www.sc.chula.ac.th/frtl  

**ลิ้งค์แบบฟอร์มขอรับบริการ คลิ๊ก>>

3.ชื่อสถาบันวิจัยอาหาร : สำนักงานส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม

ความเชี่ยวชาญ : 

 • การขอยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
 • การให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • เทคโนโลยีการผลิตอาหาร 
 • นวัตกรรมอาหาร

การบริการ : 

 • ด้านวิชาการและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการอาหาร
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานการผลิต
 • ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรมอาหาร

รายละเอียดการติดต่อใช้บริการ : 

 • ติดต่อสอบถามเบื้องต้นผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์ 
 • เตรียมเอกสารตามแบบฟอร์มขอรับบริการได้จากเว็บไซต์ของทางสถาบัน 

**แนบลิ้งค์ไว้ที่หัวข้อข้อมูลการติดต่อ

 • เตรียมแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เบื้องต้นก่อนเข้ารับฟังคำปรึกษา

ข้อมูลติดต่อสถาบันวิจัยอาหาร

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสยาม  ชั้น 10 ห้อง 19-1011 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  10160
Tel. : 0-2768-8027 ต่อ 5326
Fax. : 0-2768-8027 ต่อ 5326
Website : www.research.siam.edu/ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิต/

**ลิ้งค์แบบฟอร์มขอรับบริการ คลิ๊ก>>

4.ชื่อสถาบันวิจัยอาหาร : nfi สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

ความเชี่ยวชาญ : 

 • นวัตกรรมอาหาร
 • เครื่อข่ายการผลิตอาหาร
 • การประเมินคุณภาพอาหาร

การบริการ : 

 • บริการด้านนวัตกรรมอาหาร
 • บริการวิศวกรรมอาหาร
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร 
 • การบริการประเมินความปลอดภัยอาหาร
 • ให้คำปรึกษา ISO/IEC 17025

รายละเอียดการติดต่อใช้บริการ : 

 • ติดต่อสอบถามเบื้องต้นผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์ 
 • เตรียมแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เบื้องต้นก่อนเข้ารับฟังคำปรึกษา

ข้อมูลติดต่อสถาบันวิจัยอาหาร

ที่ตั้ง : 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel. :  0-2422-8688
Fax. : 0-2422-8558
Website : http://www.nfi.or.th/

5.ชื่อสถาบันวิจัยอาหาร : ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ความเชี่ยวชาญ : 

 • งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • งานวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
 • งานให้คำปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพ

การบริการ : 

 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารตามมาตรฐานสากล
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

รายละเอียดการติดต่อใช้บริการ : 

 • ติดต่อสอบถามเบื้องต้นผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์ 
 • เตรียมแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เบื้องต้นก่อนเข้ารับฟังคำปรึกษา

ข้อมูลติดต่อสถาบันวิจัยอาหาร

ที่ตั้ง : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Tel. :  073- 334609
Fax. : 073- 334609
E-mail : psuhalal@gmail.com
Website : https://www.hfsc-psu.com/
Facebook : https://www.facebook.com/halalfoodsciencecenter/

แสดงความคิดเห็น