รวมข้อมูลหน่วยงานที่สนับสนุน SMEs สำหรับปรึกษา

รวมข้อมูลหน่วยงานที่สนับสนุน SMEs สำหรับปรึกษา ขอคำแนะนำเริ่มต้นธุรกิจ

รวมข้อมูลหน่วยงานที่สนับสนุน SMEs สำหรับปรึกษา ขอคำแนะนำเริ่มต้นธุรกิจ

ผู้ประกอบการมือใหม่อาจจะยังไม่ความกังวลใจหรืออาจจะยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจ เพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนรวมถึงองค์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงเป็นทางเลือกที่ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ควรขอคำแนะนำ เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่มีการให้บริการเชิงธุรกิจ มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งการสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ การพัฒนาผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทและห้างหุ้นส่วน) การจัดทำบัญชีธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ อาทิ ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจบริการ ธุรกิจชุมชน สินค้าโอทอป (OTOP) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้คำปรึกษา ด้านการเงิน การตลาด การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งหน่วยต่างๆที่มีหน้าที่คอยให้บริการและคำแนะนำในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

รวมข้อมูลหน่วยงานที่สนับสนุน SMEs สำหรับปรึกษา ขอคำแนะนำเริ่มต้นธุรกิจ

1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายละเอียด : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจในหลายด้าน เช่น ให้คำปรึกษาด้านจดทะเบียนการค้า จัดทำบัญชี พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจชุมชน เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทร : 02-5475050 หรือโทร 1570 Call Center
ติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอกู้เงินมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เบอร์ติดต่อ คือ 02-5475995 , 02-5475996 ,02-5475050 ต่อ 3548 ,3067
ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงิน ติดต่อหมายเลข 02-5474406 , 02-5474942, 02-5475050 ต่อ 3064
Facebook : https://web.facebook.com
Website : http://www.dbd.go.th

รวมข้อมูลหน่วยงานที่สนับสนุน SMEs สำหรับปรึกษา ขอคำแนะนำเริ่มต้นธุรกิจ

2. กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียด : กระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : กระทรวงอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-202-3000
โทรสาร : 02-202-3048
Facebook : https://web.facebook.com
Website : http://www.industry.go.th.

3. กระทรวงพาณิชย์

รายละเอียด : กระทรวงพานิชย์ มีบทบาทในการให้คำปรึกษาทางด้านบริการเกี่ยวกับ การค้าภายใน การนำเข้าสินค้า การส่งออกสินค้า บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาบริการด้านงานทะเบียนธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ ให้คำแนะนำให้การบริหารและพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทร : Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail : webmaster@moc.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/MOCThailand
Website : http://www.moc.go.th

4. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายละเอียด : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีพันธกิจที่สำคัญ คือ พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถบริหารธุรกิจด้วย ความสามารถในการแข่งขัน โดยจัดสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและสถานประกอบการ เช่น ฝึกอบรม สัมมนา ปรึกษาแนะนำ วิจัยและบริการข้อมูล เชื่อมโยงธุรกิจ ฯลฯ

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : 99 หมู่ 18 ถ.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-564-4000
Facebook : https://web.facebook.com/ISMED.or.th
Website : http://www.ismed.or.th

5. กรมส่งเสริมการส่งออก

รายละเอียด : กรมส่งเสริมการส่งออก มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผลักดันการขยายการค้าและการลงทุน พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
เบอร์โทร : 025077999
e-mail : tiditp@ditp.go.th
Facebook : https://web.facebook.com
Line ID : https://page.line.me/ditp
Website : http://www.ditp.go.th
Instargram : https://www.instagram.com

6. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายละเอียด : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนและค้นคว้า ควบคุม คุ้มครอง การอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วและจะเกิด ใหม่ ให้ดำเนินการตามแบบแผนและวิธีการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร : 02-202-4414-18 , 02-202-4511
โทรสาร : 02-354-3299
อีเมล์ : webmaster@dip.go.th
Facebook : https://web.facebook.com
Website : https://www.dip.go.th/th

7. กระทรวงการคลัง

รายละเอียด : กระทรวงการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการคลัง เช่น ให้ความรู้เรื่องนโยบายการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-126-5800
โทรสาร 02-273-9408
Facebook : https://web.facebook.com/MoFNewsStationThailand
Website : http://www.mof.go.th

8. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายละเอียด : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ธุรกิจขนาดย่อมต่างๆ

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร : 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850
อีเมล์ : webmaster@sme.go.th, info@sme.go.th
Facebook : https://web.facebook.com
Website : http://www.sme.go.th/th

9.กรมพัฒนาชุมชน

รายละเอียด : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทในการ กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจัดการ ความรู้การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน ให้ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคัดสรรสินค้าชุมชน (OTOP) จากแหล่งชุนชนต่างๆ

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210
เบอร์โทร : 0 – 2141 -6047
Facebook : https://web.facebook.com
e-mail : prcdd@cdd.go.th
Website : http://www.cdd.go.th

10. ตลาดหลักทรัพย์ใหม่

รายละเอียด : ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ให้คำแนะนำในการสอบถามกิจกรรม อบรม สัมมนา ความเคลื่อนไหวตลาดทุน ข่าวบริษัทจดทะเบียน ให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำปรึกษาการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับระบบงานการซื้อขาย และอื่นๆ

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร: 02 009 9000
Facebook : https://web.facebook.com/set.or.th
Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40setthailand
Website : https://www.set.or.th/set

รวมข้อมูลหน่วยงานที่สนับสนุน SMEs สำหรับปรึกษา ขอคำแนะนำเริ่มต้นธุรกิจ

11. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

รายละเอียด : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านกลไกการค้ำประสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18
เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
Call Center : 0-2890-9999,0-2890-9988.
Fax : 0-2890-9900, 0-2890-9800
Email : info@tcg.or.th
Facebook : https://web.facebook.com/tcg.or.th
Website : https://www.tcg.or.th

12. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รายละเอียด : สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs โดยให้บริการทางการเงินและบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ SMEsไทย และส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทย ให้มีศักยภาพ

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร: 1357 สายด่วน
Facebook : https://web.facebook.com/SMEDevelopmentBank
Website : https://www.smebank.co.th

รวมข้อมูลหน่วยงานที่สนับสนุน SMEs สำหรับปรึกษา ขอคำแนะนำเริ่มต้นธุรกิจ

13. ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย

รายละเอียด : มีบทบาทในการส่งเสริมการขยายการส่งออกของไทยไปยังตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต รวมถึงการนำเข้าสินค้าและบริการที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการทำธุรกิจส่งออกและการลงทุนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร : 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111
Website : http://www.exim.go.th/index.aspx

รวมข้อมูลหน่วยงานที่สนับสนุน SMEs สำหรับปรึกษา ขอคำแนะนำเริ่มต้นธุรกิจ

14. ธนาคารออมสิน

รายละเอียด : ธนาคารออมสิน มีบทบาทในการให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการ ทางด้านการเงินและการลงทุน สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย ให้บริการด้านการเงิน สินเชื่อเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร : 02-299-8000 หรือ Call Center 1115
แฟกซ์ : 02-299-8533
e-mail : news@gsb.or.th
Website : https://www.gsb.or.th
Facebook : https://web.facebook.com/GSBSociety
Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40gsbsociety
Instargram : https://www.instagram.com/gsbsociety

15. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รายละเอียด : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน บริการทางการเงินครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชน สถาบันเกษตรกร และองค์กรการเงินชุมชน อย่างเกื้อกูล แบ่งปัน เป็นธรรม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการให้บริการรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร : 02 555 0555
Facebook : https://web.facebook.com/baacthailand
Line ID : https://www.baac.or.th
Website : https://www.baac.or.th

16. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียด : บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-202-4000 และ 3967
โทรสาร. 66-(02)-354-3390
email: pr@diw.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.diw.go.th

17.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายละเอียด : กองอุตสาหกรรมนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและค้นคว้า ควบคุม คุ้มครอง การอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กระทำการอยู่แล้วและจะเกิด ใหม่ให้ดำเนินการตามแบบแผนและวิธีการที่ดี

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-202-4414-18
โทรสาร. 02-354-3299
email: webmaster@dip.go.th
เว็บไซต์ : http://www.dip.go.th

18. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

รายละเอียด : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ในการผลิตวัตถุดิบแร่โลหะ และสารประกอบจากแร่และโลหะให้มีศักยภาพ

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทร. 0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567
โทรสาร. 0-2644-8746
เว็บไซต์ : http://www.dpim.go.th

19. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

รายละเอียด : ให้คำแนะนำในการเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทรายและต้นทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ข้อมูลติดต่อ
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2202-3073
โทรสาร : 0-2354-1651
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th
เว็บไซต์ : http://www.ocsb.go.th

20. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

รายละเอียด : มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ รับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ รับรองฉลากเขียว (Green Label) รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2202-3300
E-mail: thaistan@tisi.go.th
เว็บไซต์ : http://www.tisi.go.th

21. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายละเอียด : มีบทบาทหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เสนอแนะนโยบาย กำหนดท่าที แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2202-4270
โทรสาร 0-2644-7136
เว็บไซต์ : http://www.oie.go.th

22.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียด : มีหน้าที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองค์กรของรัฐจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนลงทุนและให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อนุญาต อนุมัติการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมและจัดให้ได้เพิ่มเติมซึ่งสิทธิประโยชน์ สิ่งจูงใจ และการอำนวยความสะดวกแก่การประกอบอุตสาหกรรม เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : 618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone: 02 2530561
Call Center: 02 2072700
Fax: 02 2526582, 02 2534086
E-mail: investment.1@ieat.mail.go.th
เว็บไซต์: http://www.ieat.go.th

23. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

รายละเอียด : มีบทบาทในการให้คำปรึกษา ได้แก่ การวัดระดับผลิตภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบริหารระบบการบำรุงรักษา การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : (662) 6195500
โทรสาร : (662) 6198100
อีเมล : info@ftpi.or.th
เว็บไซต์ : http://www.ftpi.or.th

24. สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียด : มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหาร ทั้งในด้านมาตรฐานการผลิต การวิจัยและข้อมูล การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรม และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร อีกทั้งเป็นที่ตั้งของ Thai Food Heritage ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับอาหารไทยแห่งแรกในประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2886-8088
โทรสาร : 0-2886-8106-7
เว็บไซต์ : http://www.nfi.or.th/home.php

25. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.)

รายละเอียด : เป็นหน่วยงานเสนอแนะนโยบายและมาตรการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพแก่อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการตลาด เน้นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม แฟชั่น เคหะสิ่งทอ กลุ่มสิ่งทอในยานยนต์ กลุ่มสิ่งทอเพื่อสุขภาพ สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ เครื่องหนังรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง ของขวัญ

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.)ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02 713 5492-9
ศูนย์ทดสอบสิ่งทอ ต่อ 512
ห้องสมุด ต่อ 700
ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น ต่อ 400, 711
ที่ปรึกษาสิ่งทอ ต่อ 205, 731
อีเมล์ : info@thaitextile.org
เฟสบุค : www.facebook.com/thaitextile
เว็บไซต์ : http://www.thaitextile.org

26. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

รายละเอียด : ดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและเพียงพอ ที่จะรองรับงานในระดับสากลได้

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เลขที่ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0-2617-1727-36
โทรสาร : 0-2617-1703-4, 0-2617-1707-9
อีเมล์ : webmaster@masci.or.th
เว็บไซต์ : http://masci.or.th

27. สถาบันพลาสติก

รายละเอียด : มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา วัตถุดิบ/ห้องทดสอบ กระบวนการการผลิต พัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก ส่งเสริมศักยภาพทางการตลาด และสนับสนุนการวางนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0 2391 5340-3
โทรสาร : 0 2712 3341
อีเมล : info@thaiplastics.org
เว็บไซต์ : http://www.thaiplastics.org

28. สถาบันยานยนต์

รายละเอียด : ให้บริการด้านวิเคราะห์ธุรกิจ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ ดำเนินการวิจัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ พัฒนาบุคคลากรโดยมุ่งเน้นในหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ การเพิ่มผลผลิต ระบบคุณภาพ การบริหารจัดการ เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : สถาบันยานยนต์ สาขา กล้วยน้ำไท ชั้น3-4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซอย ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนน พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-2414
โทรสาร : 02-2712-2415
เว็บไซต์ : http://www.thaiauto.or.th/2012/th

29. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ( สลท.)

รายละเอียด : ประสานงานและร่วมมือทางด้านนโยบายกับหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็ก โลหะ สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-713-6290-2 ,02-713-6547-50 ,02-7124402-7
โทรสาร : 02-713-6293 , 02-713-6550
อีเมล : info@isit.or.th
เว็บไซต์ : http://www.isit.or.th

30. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

รายละเอียด : มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และส่งเสริม ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการประกอบการ ทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ให้คำแนะนำในการจดทะเบียนการค้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-7000
เว็บไซต์ : http://www.fda.moph.go.th

 

แสดงความคิดเห็น