อาชีพทำเงินรวย รวม“วิธีปลูกมะเขือ” ปลูกมะเขือเปราะ ปลูกมะเขือยาว

รวมสูตรอาชีพ “วิธีปลูกมะเขือ”,  วิธีปลูกมะเขือเปราะ,  วิธีปลูกมะเขือยาว,  วิธีปลูกมะเขือพวงโดยได้ทำการเลือกวิธีการปลูกมะเขือ พร้อมเริ่มต้นอาชีพปลูกมะเขือขาย เริ่มธุรกิจขายมะเขือได้ทันที เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม, สร้างอาชีพและอาชีพอิสระ

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีปลูกมะเขือ” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com

1. ชื่ออาชีพเสริมปลูกมะเขือ : วิธีปลูกมะเขือเปราะ

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เมล็ดมะเขือเปราะ
 • ดิน
 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
 • ถาดพลาสติกเพาะกล้า
 • ปูนขาว
 • อุปกรณ์ทำสวน

วิธีการปลูกมะเขือเปราะ :

 • ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2:1 และใส่ดินผสมดังกล่าวลงในถาดพลาสติกเพาะกล้า
 • ใช้เศษไม้เล็กๆ (ขนาดเท่าไม้จิ้มผลไม้) กดลงไปในดินที่บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้า ขนาดความลึก 0.5 ซม.
 • นำเมล็ดมะเขือเปราะหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด
 • กลบดินผิวหน้าเมล็ดไปจากถาดพลาสติกเพาะกล้าโดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นล้อมถาดเพาะไว้
 • หลังเพาะนาน 7-10 วัน มะเขือเปราะเริ่มงอก หมั่นรดน้ำต้นกล้ามะเขือเปราะทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเข้าและเย็นจนกระทั่งต้นกล้ามะเขือเปราะมีอายุ 25-30 วัน จึงย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในกระถางหรือในแปลงปลูก

การเตรียมในแปลงหรือในกระถาง :

 • ถ้าปลูกในแปลงควรเตรียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยดินหน้าดินลึก 15-20 ซม. และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกหรือใส่ปุ๋ยหมัก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง
 • ในกรณีปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1

การดูแลรักษา :

 • ย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในแปลง หรือในกระถาง รดน้ำทุกวัน และในช่วงการติดผลต้องระมัดระวังในน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • หลังย้ายปลูกแล้ว 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 1/4 ช้อนชา ควรโรยปุ๋ยห่างโคนต้นประมาณ 2-3 เซนติเมตรและรดน้ำทันที
 • ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 1/4 ช้อนชาทุกๆ 15 วัน
 • หลังย้ายปลูกนาน 45-60 วัน มะเขือเปราะเริ่มทยอยผลผลิต สามารถเก็บผลผลิตไปบริโภคได้

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • หลังจากที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมะเขือเปราะไปแล้วประมาณ 2 เดือน ควรตัดแต่งกิ่งออกบ้าง เพื่อทำให้ลำต้นมะเขือเปราะเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านใหม่ที่มีความแข็งแรง จะให้ผลผลิตรุ่นใหม่ได้อีก
 • ควรทำการตัดแต่งและบำรุงต้นมะเขือเปราะด้วยฮอร์โมนช้อนเงินเช่นนี้ทุกๆ 2-3 เดือน

ขอขอบคุณวิธีปลูกมะเขือเปราะจาก thai organica

2. ชื่ออาชีพเสริมปลูกมะเขือ : วิธีปลูกมะเขือยาว
อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • อุปกรณ์ทำสวน
 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
 • เมล็ดพันธุ์
 • ฟางข้าว

วิธีการปลูกมะเขือยาว :

 • ขุดดินลึกประมาณ 15-20 ซม.(1หน้าจอบ) ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วพรวนดินและย่อยดินให้ละเอียด
 • ยกเป็นแปลงตามขนาดและความต้องการ ปรับหน้าดินให้เรียบ
 • หว่านเมล็ดพันธุ์ให้กระจายให้ทั่วแปลง แล้วหว่านกลบด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก คลุมด้วยฟางข้าวกลบหน้าบางๆรดน้ำให้ชุ่ม ดูแลรักษากล้านาน 25-30 วัน ต้นกล้ามีใบจริง 2-3 ใบ จึงย้ายลงแปลงปลูก
 • ในแปลงปลูกควรโรยปุ๋ยหมักที่สลายตัวดี แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ยกแปลงให้สูงประมาณ 20-30 ซม. กว้างประมาณ 1.5 เมตร ความยาวแปลงแล้วแต่พื้นที่
 • ขุดหลุมปลูกลึก ประมาณ 15-20 ซม. (1หน้าจอบ) ใช้ระยะระหว่างต้นประมาณ 50 ซม. ระหว่างแถว 10 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราหลุมละ 1/2 ช้อนชา ทับด้วยหน้าปุ๋ยเคมีด้วยปุ๋ยคอก หลุมละ 1 กะลามะพร้าว เสร็จ
 • แล้วนำต้นกล้าลงปลูกในหลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษามะเขือยาว :

 • ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 1ช้อนชา/ต้นทุกๆ 10-15 วัน
 • โรยห่างโคนต้น 10-15 ซม. (บริเวณชายทรงพุ่ม) หรือใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์น้อยลง

การให้น้ำ :

 • ควรทำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน การพรวนดินกำจัดวัชพืช หลังจากปลูกแล้ว ถ้ามีวัชพืชให้รีบกำจัดอย่าปล่อยให้รบกวน เพราะจะทำให้แย่งน้ำแย่งอาหาร และควรพรวนดินไปด้วยเพื่อให้ดินร่วน

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • การเก็บเกี่ยวมะเขือยาว อายุการเก็บเกี่ยวของมะเขือยาวประมาณ 60-80 หลังย้ายกล้าลงปลูกสามารถเก็บได้ ให้เลือกเก็บผลที่มีขนาดพอเหมาะ

หมายเหตุ :

ขอขอบคุณวิธีปลูกมะเขือยาวจาก spfzone.com

3. ชื่ออาชีพเสริมปลูกมะเขือ : วิธีปลูกมะเขือพวง

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ปุ๋ยคอก
 • เมล็ดพันธุ์
 • ปุ๋ยหมัก
 • อุปกรณ์ทำสวน

วิธีการปลูกมะเขือพวง :

 • ขุดหลุมเตรียมดินง่ายๆ ด้วยการขุดหลุมขนาด 30 x 30 ซม.ลึก 30 ซม.แล้วรองก้มหลุมด้วยปุ๋ยคอก หรือหากจะปลูกเพื่อเป็นการค้าก็นิยมไถตากดินไว้ 1 สัปดาห์แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยหมักและปูนขาวเล็กน้อยเพื่อปรับสภาพดิน
 • ขุดหลุมระยะห่างระหว่างต้น 1.5 เมตร
 • เพาะเมล็ดเตรียมปลูกโดยการแช่น้ำอุ่น 30 – 40 องศานาน 1 ชั่วโมงแล้วห่อผ้าไว้ 1 คืนแล้วจึงนำไปเพาะในแปลงเพาะหรือถาดหลุมแล้วรดน้ำวันละ 1 ครั้งพอประมาณเป็นระยะเวลา 1 เดือนก็สามารถนำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ได้
 • รดน้ำสม่ำเสมออย่าให้ขาดน้ำและใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักทุกๆ 15 วันหรือปุ๋ยยูเรียสูตร 15-15-15 จำนวน 1 ช้อนโต๊ะต่อต้นทุกๆ 30 วัน

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • ระยะเก็บเกี่ยวมะเขือพวงอยู่ที่ 80 – 90 วันหลังจากลงหลุมปลูกซึ่งสามารถเก็บได้เรื่อยๆ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดว่านิยมผลอ่อนหรือแก่
 • เมื่อเก็บเกี่ยวได้ระยะหนึ่งโดยสังเกตได้จากจำนวนผลผลิตที่ลดลงและลำต้นแก่ ใบร่วงเหี่ยวให้ทำการตัดแต่งกิ่งจนเหลือแต่ตอแล้วบำรุงรักษาด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อให้แตกกิ่งใหม่ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เรื่อยๆ

ขอขอบคุณวิธีปลูกมะเขือพวงจาก mygreengardens.com

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีปลูกมะเขือ” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com
แสดงความคิดเห็น