รวมแอพออกบิล สต๊อกสินค้า ระบบจัดการร้านค้าฟรี!!

รวมแอพเพื่อธุรกิจฟรี! ออกบิล บัญชี สต๊อกสินค้า แผนการตลาด ระบบจัดการร้านค้าฟรี!

ผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก ธุรกิจซื้อมาขายไป หรือร้านค้าออนไลน์ ต่อไปนี้จะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆในการดำเนินธุรกิจให้ง่ายขึ้น ตั้งแต่ ระบบจัดการร้านค้า, ระบบดูแลรายรับ-รายจ่าย, ออกบิล ใบแจ้งหนี้, ระบบจัดการสต๊อกสินค้า ตลอดจนการสรุปผลการดำเนินงานในกิจการ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อภาครัฐโดยกรมส่งเสริมอุตสากรรม ได้เข้ามาพัฒนาสร้างแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ให้ผู้ประกอบการได้โหลดไปใช้กันแบบฟรีๆ ดังนี้

1.แอพควบคุมการรับและจ่ายเงินสด และการะแสเงินสด

ชื่อแอพพลิเคชั่น :  Money Flow
รายละเอียด : เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับบันทึกบัญชี รายรับและรายจ่ายทางการเงิน ทั้งส่วนตัว และส่วนกิจการ โดยให้เราใส่ข้อมูลรายวัน ทุกครั้งที่มีกิจกรรมทางการเงิน ทั้งรับและจ่าย เช่นจำนวนเงิน, วันที่, เลือกหมวด(ส่วนตัว /ส่วนกิจการ), ประเภทบัญชี(รับ /จ่าย), ประเภทเงิน(เงินสด /โอน /บัตรเครดิต) จากนั้นก็จะสามารถค้นหาข้อมูล รวมถึงแสดงรายงานสรุปของเงินคงเหลือ และยอดการใช้งานให้อย่างสวยงาม เหมาะสำหรับธุรกิจ(SME) ขนาดเล็ก หรือบุคคลทั่วไปทำบัญชีครัวเรือน ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดแอพ : คลิ๊กเพื่อโหลด

2.แอพสต๊อกสินค้า สำหรับธุรกิจที่ซื้อมาขายไป ร้านค้าออนไลน์

ชื่อแอพพลิเคชั่น : Stock Flow
รายละเอียด : เป็นแอพพลิเคชั่นควบคุมสต๊อคสินค้า สำหรับธุรกิจที่ซื้อมาขายไป โดยประกอบด้วย ระบบข้อมูลผู้ใช้งาน ระบบข้อมูลสินค้า ระบบฐานข้อมูลรับเข้าจ่ายออก โดยการรับเข้าจากการซื้อและรับเข้ากรณีอื่นๆที่ไม่ ก่อให้เกิดรายจ่าย การจ่ายออก จากการขาย และการเบิกกรณีอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รายงานสถานะสินค้าคง คลัง รายงานรับเข้า / จ่ายออกสินค้า ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล และสามารถพิมพ์รายงานซึ่งใช้ร่วมกับ เครื่องพิมพ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wireless Lan ได้ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SME) โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดแอพ : คลิ๊กเพื่อโหลด

3.แอพประเมินผลกิจการ

ชื่อแอพพลิเคชั่น : DIP Business Evaluation
รายละเอียด : เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับ ประเมินผลการดำเนินงานและผลประกอบการธุรกิจ SMEs จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักคือเพื่อให้ SMEs ได้รู้จุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจ โดย SMEs สามารถประเมินผลด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น บันทึกการประเมินผล เปรียบเทียบคะแนนประเมินกับธุรกิจอืนๆ และส่งแบบประเมินผลไปยัง Cloud Server เพื่อบันทึกข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ SMEs ต่อไป แอพลิเคชั่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดแอพ : คลิ๊กเพื่อโหลด

4.แอพออกบิล ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อแอพพลิเคชั่น : Billing Flow
รายละเอียด : เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับจัดทำใบเสร็จรับเงิน เริ่มจากให้ท่านใส่ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการ ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า/บริการ และข้อมูลโปรโมชั่น จากนั้นท่านก็จะสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินได้อย่างง่ายดาย โดยแอพฯจะแสดงรายงานสรุปให้หลายแบบ(รายวัน, เดือน, ไตรมาส, ปี, ระบุช่วงวันที่) และรายงานภาษีขาย รวมถึงการค้นหาในแบบต่างๆ ทั้งยังสามารถแสดงผลเป็นกราฟวงกลม และบันทึกเป็น PDF หรือสั่งพิมพ์ตรงไปที่เครื่องพิมพ์ WiFi ได้ทันที เหมาะสำหรับธุรกิจ(SME) ขนาดเล็ก โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดแอพ : คลิ๊กเพื่อโหลด

5.แอพจัดทำแผนธุรกิจ สำหรับธุรกิจการผลิตรายย่อย

ชื่อแอพพลิเคชั่น : DIP Business Plan
รายละเอียด : เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ ระบบ DIP Business Plan จึงถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ทุกธุรกิจ สามารถวางแผนโครงการธุรกิจของตนเอง โดยการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะสามารถวัดผลของโครงการธุรกิจเป็นด้านต่างๆเพื่อให้ธุรกิจสามารถรับทราบถึงความคุ้มค่าของผลตอบแทน งบการเงิน และสามารถนำแผนประกอบธุรกิจไปใช้ต่อยอดได้
ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดแอพ : คลิ๊กเพื่อโหลด