พบ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหนี้สิ้นสูงสุด” รายงานหนี้ครัวเรือนตามภูมิภาค

จากข้อมูลปี 2554-2560 พบว่า กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนฐานรากที่มีหนี้สินที่อยู่ในกรุงเทพฯ มียอดหนี้เฉลี่ยลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมียอดหนี้เฉลี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนฐานรากที่มีหนี้สินมากที่สุด รองลงมาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และกรุงเทพฯ ตามลำดับ ซึ่งภาคใต้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ภาคอื่นๆ มีสัดส่วนไม่แตกต่างจากเดิม ยกเว้นภาคกลางที่มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนฐานรากที่มีหนี้สินที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนสูงกว่าภาคอื่นๆ รองลงมาคือภาคเหนือซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนมากเป็นอันดับสองแล้วยังมียอดหนี้เฉลี่ยสูงกว่าภูมิภาคอื่น

ในขณะที่กรุงเทพฯ มีสัดส่วนน้อยที่สุดและมียอดหนี้เฉลี่ย 154,922 บาท ซึ่งต่ำกว่าภูมิภาคอื่น