รวมรายชื่อศูนย์บริการ SMEs “ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ” ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ที่กำลังต้องการคำปรึกษา คำแนะนำ และข้อมูลต่างๆในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆในธุรกิจจากบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยหน่วยงานทั้งของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าไปติดต่อขอข้อมูลได้จากหน่วยงาน องค์กร ที่รวบรวมมาไว้แล้วทั่วประเทศ ดังนี้

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 ห้อง 504 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-942-8912-4 #501

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-282-9109 #2332

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 251 เลขที่ 172 ถ. อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-890-2296.

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อาคาร 36 ชั้น 3 เลขที่ 2 ถ. นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-287-9600 #1177

➤ สำนักเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จ. กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-470-9297

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 เลขที่ 1518 ถ. ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จ. กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-555-2000 #1516

➤ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 หมู่ 3 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ. กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-727-3973, 02-727-3984, 02-377-1231-2

➤ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต จ. กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-160-1083

➤ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถ. นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต จ. กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-244-5285-7

➤ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 407 61 ถ. พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จ. กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-579-1111

➤ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 12 Unit 13 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน จ. กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-160-5340-2

➤ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ตึกสภาคณาจารย์ ชั้น 1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ. กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-310-8884

➤ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 12 Unit 13 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน จ. กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-160-5340-2

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 69 อาคารมิว ชั้น 25 ถ.วิภาวดี-รังสิตเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร, 10400
โทรศัพท์ 086-505-0049

➤ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ. ราชมรรคาใน ต. สนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม
โทรศัพท์ 034-255-808

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 หมู่ 3 ต. นครปฐม อ. เมือง จ. นครปฐม
โทรศัพท์ 034-363-466

➤ สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 อาคารโดมบริหาร 1 หมู่ 20 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-529-0674-7 #257

➤ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 ถ. รังสิต-นครนายก ต. คลองหก อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-549-3626-7

➤ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสววรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ 056-882-359

➤ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารมหาธรรมราชา โซน C ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-968-606

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี (อาคาร IT) 156 หมู่ 5 ต. พรายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-267-254

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏ 70 ปี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ. ช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-885-654

➤ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 8 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-942-460

➤ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-873-010

➤ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารส่วนหน้า (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย
โทรศัพท์ 053-917-003

➤ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 80 หมู่ 9 ต. บ้านตู่ อ. เมือง จ. เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703-878

➤ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร 50 ปี ศาตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 169 ถ. ลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-102-287

➤ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถ.มุรพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-516-112

➤ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาคารเรือนต้นสัก ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 055-416-606 #1666

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจอมสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
168 ถ. สุรินทร์ – ปราสาท ต. นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทรศัพท์ 044-515-172

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาคารสิ่งทอ (เดิม) ชั้น 1 เลขที่ 439 ถ. จิระ อ. เมือง จ. บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-614-575

➤ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-433-456

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคารภูคำ ชั้น 2 เลขที่ 234 ถ. เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
โทรศัพท์ 042 834 224-8 # 41172

➤ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชั้น 2 ห้อง ศว. 2-8 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก เลขที่ 2 ถ. ราชธานี ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-355-357

➤ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชั้น 1 อาคารศิลปวัฒนธรรม (วังแดง) 64 ถ. ทหาร ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ 042-224-015

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ชั้น 1 ตึกเพียรพิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 84 หมู่ 4 ถ. มิตรภาพ ต. บ้านเกาะ อ. เมือง จ. นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-203-778-84 # 132

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาลัยราชภัฏนครรชสีมา
340 อาคารเอนกประสงค์ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-251-106

➤ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-224-818 #104

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ. สุรนารายณ์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-272-143

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754-192

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-713-311

➤ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 1 ตึกเพียรพิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 123 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-202-697

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ. หาดเจ้าสำราญ ต. นาวุ้ง อ. เมือง จ. เพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-493-300 #1386

➤ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาคารแปรรูปการอาหาร ชั้น 1 เลขที่ 70 หมู่ 4 ถ.กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034-633-080

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921 21 หมู่ 6 ถ. เทพกระษัตรี ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-217-677

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาคารสำนักวิทยาบริการ ชั้น 4 222 หมู่ 2 ต. บ้านพร้าว อ. ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โทรศัพท์ 074-693-975, 074-693-971

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารสำนักงานทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 13 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074-289-352

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 2 ชั้น 1 160 ถ. กาญจนวนิช ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา
โทรศัพท์ 074-325-007 # 360

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคาร 20 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เลขที่ 1 หมู่ 4 ต. ท่างิ้ว อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-377-773

➤ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 222 ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-673-573

➤ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา
โทรศัพท์ 073-227-141

➤ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคาร ช.6 272 หมู่ 9 ถ.สุราษฎร์ – นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-913-342