รวมโรงเรียน “สอนขับรถบรรทุก” สอนขับรถสิบล้อ สอนขับรถพ่วง สอนขับรถหัวลาก

รวมรายชื่อโรงเรียน “สอนขับรถบรรทุก” โรงเรียนสอนขับรถบรรทุก, สอนขับรถสิบล้อ, สอนขับรถบรรทุก ท3, สอนขับรถหัวลาก , สอบใบขับขี่ท.3 , สอนขับรถพ่วงและสอนขับรถขนส่งโดยได้ทำการคัดเลือกศูนย์ฝึกอบรมอาชีพที่น่าเชื่อถือและมีการเปิดสอนจริงทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม, สร้างอาชีพ, ทำงานจากที่บ้านและอาชีพอิสระ ซึ่งบางศูนย์ฝึกอบรมอาชีพฝึกสอนฟรี

หากคุณเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ “สอนขับรถบรรทุก” และต้องการลงข้อมูลอบรมอาชีพ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

1. ศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถบรรทุก : โรงเรียนสอนขับรถในเครือแอดวานซ์
ราคาค่าเรียน : 6,000 บาท

รายละเอียดการสอน :

1.ความรู้เกียวกับกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
3.ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
4.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา การบรรทุก และการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
5.ความรู็เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ของผู้ขับรถ และมารยาทในการขับรถ
6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถสิบล้อ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : โรงเรียนสอนขับรถในเครือแอดวานซ์
Line ID : driving22
Facebook : https://www.facebook.com/drivingthailand
Website : www.drivingthailand.com/สอนขับรถบรรทุกและรถบรรทุกเพื่อการขนส่งรถสาธารณะ
Email : drivingthailand@gmail.com
Tel : 024412197

2. ศูนย์ฝึกอาชีพ : idrivedriving
ราคาค่าเรียน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

รายละเอียดการสอน :

 • ภาคทฤษฎีประกอบด้วย (ใช้เวลาทั้งหมด 15 ชม)

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ รถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

 • ภาคปฏิบัติประกอบด้วย (ใช้เวลา 26 ชม)

ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกจำนวน 30 ชั่วโมง (หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว)

 • ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

 • ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาในการเรียนการสอน 20 ชม

ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
การฝึกซ้อมหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
การฝึกซ้อมหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถพ่วง
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : idrivedriving
ที่อยู่ : 88 ม.2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Website : https://www.idrivedriving.com/17140773/รถขนส่ง-ท2-ท3
Email : interdrivingcampus@gmail.com
Tel : 02 115 9710

3. ศูนย์ฝึกอาชีพ : โรงเรียนสอนขับรถ ยูดี ไดรเวอร์ นครราชสีมา
ราคาค่าเรียน : 4,000-6,000 บาท

รายละเอียดการสอน :

 1. หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิด 1 หรือ ชนิด 2 อัตราค่าเรียน 6,000 บาท
 2. หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์มาแล้ว ชนิด 1 หรือ ชนิด 2 อัตราค่าเรียน 6,000 บาท
 3. หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 3 (รถลากจูง) ซึ่งได้ผ่านการอบรมและฝึกหัดขับรถ ชนิดที่ 2 มาแล้ว อัตราค่าเรียน 4,000 บาท

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถบรรทุก
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : โรงเรียนสอนขับรถ ยูดี ไดรเวอร์ นครราชสีมา
ที่อยู่ : 847 หมู่ 13 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
Facebook : http://โรงเรียนสอนขับรถ ยูดี ไดรเวอร์ นครราชสีมา
Line ID : @uddriver
Website : http://www.uddriver.com
Email : uddriver.school1@gmail.com
Tel : 044-371991,044-929211,081-8098779

4. ศูนย์ฝึกอาชีพ : โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี
ราคาค่าเรียน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

รายละเอียดการสอน :

 • ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 14 ชั่วโมง)

1.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (กฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้ววยรถยนต์ และ กฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
2.กฏหมายแพ่ง และกฏหมายอาญา
3.เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
4.การเตรียมความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบรรทุก และการแข้ไขข้อขัดข้อง
5.หน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หัวใจของการบริการทางการขนส่ง
6.ความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดขับรถเบื้องต้น
7.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

 • ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 27 ชั่วโมง)

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
3.การฝึกหัดขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกตามท่าฝึกต่างๆ
4.การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถพ่วง
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี
ที่อยู่ : 33/13 หมู่ 5 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางพลับ เทศบาลนครปากเกร็ด 11120
Facebook : https://www.facebook.com/upddrive
Line ID : @updnon
Website : https://www.upddrive.ac.th/เรียนขับรถบรรทุก
Email : info@upddrive.ac.th
Tel : 098 636 9691

5. ศูนย์ฝึกอาชีพ : บริษัท ตุ้ยการันตี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ราคาค่าเรียน : 6,000 บาท

รายละเอียดการสอน :

 • การอบรมภาคทฤษฏีของผู้ขับรถบรรทุก ( 10ชั่วโมง )

1.ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง และอาญาที่ เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
3.ความรู้เกี่ยวกับหลักกการขับรถอย่างปลอดภัย และ การคาดการณ์
4.ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
5.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ ของผู้ขับรถ และมารยาทในการขับรถ
6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่ง วัตถุอันตราย

 • สอนขับรถบรรทุก ภาคปฏิบัติพร้อมเทคนิคการฝึกขับได้อย่างมืออาชีพ (20 ชั่วโมง)

1.ฝึกหัดขับรถ การกะระยะ การถอย วงเลี้ยว จุดบอด และปฎิบัติท่าต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถสิบล้อ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : บริษัท ตุ้ยการันตี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ : 100/18 หมู่ 8 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
Line ID : @TUI99
Website : http://www.tui-guarantee.com
Tel : (66)34-100-777

6. ศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถบรรทุก : advancerangsit
ราคาค่าเรียน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

รายละเอียดการสอน :

 • แบบที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว จะอบรมทฤษฎี 10 ชม เรียนปฎิบัติ 20 ชม จ้า
 • แบบที่ 2 หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถยนต์ จะอบรมทฤษฎี 14 ชม เรียนปฎิบัติ 28 ชม

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถหัวลาก
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : advancerangsit
ที่อยู่ : ถนนรังสิต-นครนายก ซอยรังสิต-นครนายก 19,Prachathipat, Thanyaburi District, กรุงเทพมหานคร 12130
Facebook : https://www.facebook.com/advancerangsit
Line ID : @advrs
Website : advancerangsit.com/2017/08/18/หลักสูตร-รถบรรทุก
Tel : 087-785-7444, 089-468-7444

7. ศูนย์ฝึกอาชีพ : โรงเรียนสอนขับรถ เซฟดี ไดรฟ์เวอร์
ราคาค่าเรียน : 5,000-6,000 บาท

รายละเอียดการสอน :

1.หลักสูตรรถขนส่ง ชนิดที่ 2 ราคา 6,000 บาท
2.หลักสูตรรถขนส่ง ชนิดที่ 3 ราคา 5,000 บาท

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถสิบล้อ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : โรงเรียนสอนขับรถ เซฟดี ไดรฟ์เวอร์
ที่อยู่ : 166/7 ถ.มหาจักรพรรดิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 (ก่อนถึงสถานีรถไฟ ฉะเชิงเทรา)
Facebook : https://www.facebook.com/savedeeschool
Line ID : @savedee
Website : http://savedee.co.th/courses-and-fees
Email : savedee.driver@hotmail.com
Instagram : https://www.instagram.com/savedee_driver
Tel : 038-511948-9

8. ศูนย์ฝึกอาชีพ : โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์
ราคาค่าเรียน : 6,000 บาท

รายละเอียดการสอน :

1.รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 2 ราคา 6,000 บาท
2.รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 3 ราคา 6,000 บาท

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถพ่วง
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์
ที่อยู่ : 37/10 ม.1 ถ.เพชรเกษม กม.35-36 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน 73110
Facebook : https://www.facebook.com/nakhonpathom.edriver
Line ID : @edriverschool
Website : https://e-driver.co.th
Email : edriverschool@gmail.com
Instagram : https://www.instagram.com/edriverschool
Tel : 098-2689778

9. ศูนย์ฝึกอาชีพ : Mars Driving Center
ราคาค่าเรียน : 6,000 บาท

รายละเอียดการสอน : หลักสูตรขับรถเพื่อการขนส่งขนิดที่ 2 (30 ชั่วโมง) 6,000 บาท

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถหัวลาก
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : Mars Driving Center
ที่อยู่ : 43/6 หมู่ที่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Facebook : https://www.facebook.com/MarsDrivingCenter
Website : https://www.marsdrivingcenter.com
Email : admin@marsdrivingcenter.com
Tel : 06-3216-4661, 06-1418-3420, 034-310438-9

 

10. ศูนย์ฝึกอาชีพ : updrangsit
ราคาค่าเรียน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

รายละเอียดการสอน :

 • ภาคทฤษฏีใช้เวลาเรียน 14 ชั่วโมง

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
4. ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
5. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถ
6. ความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดขับรถเบื้องต้น
7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

 • ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียน 27 ชั่วโมง

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ (รถเก๋งรถปิกอัพ และรถตู้)
2. การฝึกหัดขับรถยนต์ตามท่าฝึกต่าง ๆ
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น (รถขนาดใหญ่)
4. การฝึกหัดขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกตามท่าฝึกต่าง ๆ
5. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถสิบล้อ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : updrangsit
ที่อยู่ : 88/8-9 หมู่ที่ 7 ถ.คลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Facebook : https://www.facebook.com/updrangsit
Line ID : @updrangsit
Website : https://www.updrangsit.com/สอนขับรถบรรทุก
Email : info@updrangsit.com
Tel : 02 524 2456

11. ศูนย์ฝึกอาชีพ : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์
ราคาค่าเรียน : 6,000 บาท

รายละเอียดการสอน :

 • หลักสูตร ท.2 6,000 บาท
 • หลักสูตร ท.3 (รถพ่วง/ลากจูง) 6,000 บาท

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถพ่วง
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์
ที่อยู่ : 34/1 ซอยสวนผัก 9 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ 10170
Facebook : https://www.facebook.com/ddriverthailand
Line ID : @Ddriver
Website : https://www.ddriverthailand.com
Instagram : https://www.instagram.com/Ddriverthailand
Tel : 089 900 5168

12. ศูนย์ฝึกอาชีพ : upddriving
ราคาค่าเรียน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

รายละเอียดการสอน :

1.หลักสูตรสอนขับรถขนส่งทางบก 41 ชั่วโมง
2.หลักสูตรสอนขับรถขนส่งทางบก สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต 30 ชั่วโมง
3.หลักสูตรสอนขับรถขนส่งทางบก สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต 26 ชั่วโมง

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถหัวลาก
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : upddriving
ที่อยู่ : อาคารยูพีดี 22 ถนนรามอินทรา กม.13 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Facebook : https://www.facebook.com/upddriving
Line ID : @updgroup
Website : https://www.upddriving.com
Email : info@upd.co.th
Tel : 02-540-3333

13. ศูนย์ฝึกอาชีพ : เดอะโปรเฟชชั่นแนล ไอดี ไดรฟ์เวอร์
ราคาค่าเรียน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

รายละเอียดการสอน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : เดอะโปรเฟชชั่นแนล ไอดี ไดรฟ์เวอร์
ที่อยู่ : 888 ถนนเลี่ยงเมือง ชุมแพ-อุดรธานี ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Facebook : https://www.facebook.com/iddrivercontact
Website : http://www.professionaldriver.co.th
Email : idcontact@iddriver.com
Tel : 098-586-2434 / (043) 224000

14. ศูนย์ฝึกอาชีพ : idriverangsit
ราคาค่าเรียน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

รายละเอียดการสอน :

 • หลักสูตรการ เรียนขับรถบรรทุก ประเภท2 เวลาเรียนทั้งหมด 41 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 14 ชั่วโมง

-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก, กฏหมายว่าด้ววยรถยนต์, กฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก,กฏหมายแพ่ง, และกฏหมายอาญา
-เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย และการคาดการณ์สถานการณ์ ที่เสี่ยงต่อการขับรถ
-การเตรียมความพร้อมของรถ ก่อนและหลังการใช้งาน ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบรรทุก และการแข้ไขข้อขัดข้อง
-หน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หัวใจของการบริการทางการขนส่ง
-ความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดขับรถเบื้องต้น
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถหัวลาก
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : idriverangsit
ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Line ID : @idrive
Website : https://www.idriverangsit.com/เรียนขับรถ-ท2
Email : office.idrive@gmail.com
Tel : 0628977222

15. ศูนย์ฝึกอาชีพ : โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง สาขาพระราม 2
ราคาค่าเรียน : 5,500 บาท

รายละเอียดการสอน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถสิบล้อ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง สาขาพระราม 2
ที่อยู่ : 28 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Facebook : https://www.facebook.com/tanratdriving
Website : http://www.tanratdriving.com
Email : tanrat.rama2@gmail.com
Tel : 02-892-9933, 092-345-8383

16. ศูนย์ฝึกอาชีพ : drivingcenter
ราคาค่าเรียน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

รายละเอียดการสอน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : drivingcenter
ที่อยู่ : ศูนย์รวม โรงเรียนสอนขับรถ (ยูพีดี ประชาอุทิศ) กรุงเทพมหานคร 10140
Facebook : https://www.facebook.com/drivingcenter.in.th
Website : http://www.drivingcenter.in.th
Email : infodrivingcenter1@gmail.com
Tel : 086-4524599,086-4524699

17. ศูนย์ฝึกอาชีพ : โรงเรียนสอนขับรถ เจ ที เซฟ ไดร์ฟวิ่ง
ราคาค่าเรียน : 6,500-8,000 บาท

รายละเอียดการสอน :
1.หลักสูตร เรียน อบรม สอบ รถใช้เพื่อการขนส่งชนิดที่ 2 6,500 บาท
2.หลักสูตร เรียน อบรม สอบ รถใช้เพื่อการขนส่งชนิดที่ 3 8,000 บาท

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถหัวลาก
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : โรงเรียนสอนขับรถ เจ ที เซฟ ไดร์ฟวิ่ง
ที่อยู่ : 26/10 ม.6 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000?
Facebook : https://www.facebook.com/jtsafedriving
Line ID : @jtsafedriving
Website : http://jtsafedriving.com
Email : j.t.safedriving@gmail.com
Tel : 063 516 4711 , 038 088 581-2

18. ศูนย์ฝึกอาชีพ : โรงเรียนสอนขับรถ ทองอินทร์ดี
ราคาค่าเรียน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

รายละเอียดการสอน : ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพสอนขับรถสิบล้อ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : โรงเรียนสอนขับรถ ทองอินทร์ดี
ที่อยู่ : 33/1 หมู่ที่3 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
Facebook : https://www.facebook.com/Tongindee1drivingschool
Line ID : @tongindee
Website : http://www.tongindee.co.th
Email : tongindee1driving@gmail.com
Tel : 044-060335

หากคุณเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ “สอนขับรถบรรทุก” และต้องการลงข้อมูลอบรมอาชีพ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
แสดงความคิดเห็น