อบรมอาชีพ “ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ” เปิดคอร์สสอน “เพาะเห็ด” เกษตรทำเงิน
อบรมอาชีพ “ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ” เปิดคอร์สสอน “เพาะเห็ด” เกษตรทำเงิน

อบรมอาชีพ “ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ” เปิดคอร์สสอน “เพาะเห็ด” เกษตรทำเงิน

อบรมอาชีพ “ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ” เปิดคอร์สสอน “เพาะเห็ด” เกษตรทำเงิน
รูปภาพจาก : www.earthporm.com

อบรมอาชีพ “ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ”เปิดคอร์สสอน
“เพาะเห็ด” เกษตรทำเงิน

อบรมอาชีพ ครั้งนี้มาพร้อมกับวิชาชีพ “เพาะเห็ด” จากกระแสสังคมที่เล็งเห็นว่า “เห็ด” นับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลายอย่าง ทั้งในด้านประกอบอาหาร สามารถรังสรรค์เมนูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ด้วย เช่น เครื่องสำอาง เป็นต้น วันนี้ชมรมเกษตรปลอดสารพิษจึงเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้ามาอบรมอาชีพวิชาเพาะเห็ดติดตัวไปเพื่อเป็นช่องทางทำเงินที่สำคัญ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางเกษตรภายใต้กรอบแนวคิดสำคัญของการ “ปลอดสารพิษ” ตามเป้าหมายหลักที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์การเกษตรที่ปลอดสารพิษซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพที่ดีของสังคม ภายในชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ยังมีผลิตภัณฑ์ทางเกษตรมากมายซึ่งปลอดสารวางจำหน่าย ภายใต้การควบคุมของ “บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด” หรือ TGA Group

อบรมอาชีพ “ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ” เปิดคอร์สสอน “เพาะเห็ด” เกษตรทำเงิน
รูปภาพจาก : www.geocaching.com

นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ทางชมรมยังจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ภายใต้ขอบเขตสำคัญของการเกษตรปลอดสารพิษซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของชมรม รวมไปถึงโครงการ “อบรมเพาะเห็ดยุคใหม่ไร้สารพิษ” ที่จัดขึ้นทุกเดือน ถือเป็นการอบรมอาชีพที่สำคัญ ช่วยสร้างอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับแนวคิดตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของ “เศรษฐกิจพอเพียง”

สำหรับการอบรมอาชีพเพาะเห็ดตามโครงการอบรมเพาะเห็ดยุคใหม่ไร้สารพิษ จากทางชมรมฯ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนสำหรับผู้ที่สนใจ ณ ฟาร์มเห็ด ไทยกรีน อะโกรฟาร์ม ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมแจกจ่ายความรู้ผ่านการจัดอบรมอาชีพและบรรยายพิเศษ ด้วยหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากเทคนิคและนวัตกรรมยุคใหม่ในการเพาะเห็ดปลอดสารพิษ ประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง เพื่อการอบรมอาชีพที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถเพาะเห็ดในครัวเรือนเพื่อนำไปประกอบอาหารด้วยตัวเองได้ หรือสามารถเพราะขายได้จริง ทำเงินได้จริง ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนในชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้

อบรมอาชีพ “ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ” เปิดคอร์สสอน “เพาะเห็ด” เกษตรทำเงิน
รูปภาพจาก : www.bascianifoods.com

สำหรับชมรมเกษตรปลอดสารพิษถือเป็นผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษอันดับหนึ่งของประเทศไทย เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้สังคมมีความสะอาดและปลอดภัยไร้สาร ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งนี้ทางชมรมจึงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบปลอดสารพิษให้คนทั่วไปได้นำไปใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สำหรับวิชาเพาะเห็ด ถือเป็นการเกษตรที่กำลังมาแรงทีเดียว เนื่องจากเห็ดเป็นพืชที่สามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งในด้านสมุนไพรที่ใช้บำรุงร่างกาย จากคุณประโยชน์ของเห็ดอย่างเช่น “เห็ดหอม” ที่ทางการแพทย์นำไปใช้ในการต้านโรคมะเร็ง หรือ “เห็ดหลินจือ” ที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง ทั้งยังมีเห็ดอีกหลายชนิดที่ใช้ในการประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู อีกทั้งมีบางผลิตภัณฑ์ที่นำไปเห็ดไปใช้เป็นส่วนประกอบ อย่างเช่นเครื่องสำอาง พวกครีมบำรุงผิว ครีมหมักผม ฯลฯ ส่งผลให้เห็ดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถทำเงินได้

อบรมอาชีพ “ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ” เปิดคอร์สสอน “เพาะเห็ด” เกษตรทำเงิน
รูปภาพจาก : www.youtube.com

ปัจจุบันเห็ดกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ในแง่ของการสร้างอาชีพ เนื่องจากเห็ดเป็นพืชที่สามารถทำเงินได้อย่างต่อเนื่อง และมีหลายภาคส่วนทางธุรกิจที่ให้ความสนใจกับพืชชนิดนี้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้การเพาะเห็ดถือเป็นหลักสูตรอบรมอาชีพอีกแขนงหนึ่งที่น่าสนใจ

อบรมอาชีพ “ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ” เปิดคอร์สสอน “เพาะเห็ด” เกษตรทำเงิน
รูปภาพจาก : superfoodify.com

ข้อมูลติดต่อชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
ที่อยู่ : อะโกรฟาร์ม ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 02-986-1680-2
Website : http://www.thaigreenagro.com

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น