เปิดร้าน “ธงฟ้าประชารัฐ” ต้องทำอย่างไร?

หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยด้วยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน โดยดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ถือบัตรนี้ก็คือวงเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพ จำนวน 200-300 บาทต่อเดือน โดยจะต้องใช้สินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเท่านั้น

ร้านธงฟ้าประชารัฐ คืออะไร?

ร้านธงฟ้าประชารัฐ ก็คือร้านค้าขนาดย่อยที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลเพื่อให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รูดซื้อสินค้าตามวงเงินที่ได้รับในบัตรของตัวเองในแต่ละเดือน

ผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ต้องเป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้า เพื่อการศึกษา สินค้าวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม ยารักษาโรค ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ร้านค้าต้องเป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเป็นปกติทางการค้าอยู่แล้ว มีทำเลและสถานที่ตั้ง แน่นอนและจำหน่ายสินค้าเป็นประจำหรือกรณีมิได้มีลักษณะร้านค้าที่มีสถานที่ตั้งแน่นอนจะเป็น หน่วยรถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้าก็ได้
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์การติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เคยปฏิเสธหรือขอคืน หรือยกเลิกการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ผู้สมัครต้องมีโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Version Kitkat 4.4 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ IOS Version 9.0 ขึ้นไป และต้องสามารถเชื่อมต่อระบบ อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการรับชำระค่าสินค้าได้

เตรียมใบสมัครดังนี้

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.moc.go.th
 • รับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 (อาคารริมน้ า) กระทรวงพาณิชย์เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า กรมการค้าภายใน ชั้น 5 ห้อง 20509 โทร. 02-507-5663-4 และกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ โทร. 1570
 • สมัครผ่านอีเมล ได้ที่ Pracharath.bf@gmail.com และ bizpromotion.dbd@gmail.com โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ กรมการค้าภายใน https://www.dbd.go.th

พื้นที่ต่างจังหวัด

 • สมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

การรับรองผู้สมัคร

 • หลังจากร้านค้ายื่นใบสมัครและมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว กองบริหาร การพาณิชย์ภูมิภาคหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะออกหนังสือรับรองให้ผู้สมัครนำไปยื่นต่อธนาคารกรุงไทย สาขาที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาตั้งอยู่หรือใช้บริการ
 • จากนั้นกระทรวงพาณิชย์จะส่งรายชื่อร้านค้าที่สมัครไว้ไปให้กรมบัญชีกลาง แล้วจึงจะแจ้งให้ธนาคารกรุงไทยเข้าติดตั้งเครื่องรูดบัตรแก่ร้านค้าที่ผ่านการพิจารณา
 • โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับระบบเครื่องรูดบัตร 100 บาทต่อเดือน และร้านค้าต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการโอนเงินจากรายการซื้อ-ขายสินค้า

เงื่อนไขที่ร้านธงฟ้าประชารัฐต้องปฎิบัติ

 1. ปิดป้ายสัญลักษณ์ “ธงฟ้าประชารัฐ” หน้าร้านและบริเวณชั้นวางสินค้า และสติกเกอร์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสัญลักษณ์อื่นๆตามที่กำหนด
 2. สินค้าที่จำหน่ายมีคุณภาพ มาตรฐาน ตามที่หน่วยงานของรัฐกำกับดูแลและกำหนดไว้
 3. ขายสินค้าในราคาที่ไม่สูงกว่าที่กรมการค้าภายในกำหนด
 4. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบทุกชนิด ให้กับผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 5. ห้ามรับแลกการใช้สิทธิ์ใช้จ่ายตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆแทนการจำหน่ายสินค้า
 6. ห้ามบังคับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องซื้อสินค้าเป็นมูลค่าที่ร้านค้ากำหนด
 7. ห้ามยึดหรือเก็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้
แสดงความคิดเห็น