เมื่อไรที่ธุรกิจควรจะ Rebranding?

การ Rebranding เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร ตั้งแต่ชื่อแบรนด์ โลโก้ หรือสินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจ โดยส่วนใหญ่การ Rebranding มักมาจาก 3 เหตุผล ดังนี้

 • แตกไลน์สินค้าหรือบริการ ธุรกิจที่ต้องการขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือต้องการเพิ่มประเภทสินค้าหรือบริการใหม่ อาจจำเป็นต้อง Rebranding เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการใหม่
 • อัปเกรดแบรนด์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ธุรกิจที่ดำเนินกิจการมานาน อาจจำเป็นต้อง Rebranding เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
 • สร้างจุดยืนในตลาดให้ชัดเจน ธุรกิจที่ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ อาจจำเป็นต้อง Rebranding เพื่อกำหนดจุดยืนในตลาดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากเหตุผลหลักๆ ข้างต้นแล้ว ธุรกิจอาจจำเป็นต้อง Rebranding ในกรณีอื่นๆ ดังนี้

 • แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี หากแบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เช่น ถูกมองเป็นแบรนด์ที่ล้าสมัย แบรนด์ที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม หรือแบรนด์ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค อาจจำเป็นต้อง Rebranding เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
 • ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจ หากธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนช่องทางการจัดจำหน่าย หรือเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ อาจจำเป็นต้อง Rebranding เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่

การ Rebranding อาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยธุรกิจประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตาม การ Rebranding ก็ควรทำอย่างรอบคอบและวางแผนอย่างรัดกุม เพราะการ Rebranding อาจส่งผลกระทบต่อแบรนด์และธุรกิจในหลายด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ Rebranding ความยุ่งยากในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ และความยากลำบากในการสร้างความรับรู้ให้กับแบรนด์ใหม่

ดังนั้น ธุรกิจจึงควรพิจารณาถึงความจำเป็นในการ Rebranding ให้ดีก่อนตัดสินใจ โดยควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • วัตถุประสงค์ในการ Rebranding ธุรกิจควรกำหนดวัตถุประสงค์ในการ Rebranding อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและดำเนินการ Rebranding
 • กลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจควรพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารถึง หากกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง อาจจำเป็นต้อง Rebranding เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายใหม่
 • คู่แข่ง ธุรกิจควรศึกษาคู่แข่งในตลาด เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง และกำหนดกลยุทธ์ในการ Rebranding ให้แตกต่างและโดดเด่นกว่าคู่แข่ง
 • งบประมาณ ธุรกิจควรประเมินงบประมาณในการ Rebranding ให้ดี เพราะการ Rebranding อาจต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

หากธุรกิจพิจารณาแล้วพบว่าจำเป็นจะต้อง Rebranding ควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ธุรกิจควรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ Rebranding อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและดำเนินการ Rebranding
 2. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ ธุรกิจควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ คู่แข่ง และตลาด เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและกำหนดทิศทางในการ Rebranding
 3. พัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์ ธุรกิจควรพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์ในการ Rebranding โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 4. ออกแบบและทดสอบ ธุรกิจควรออกแบบโลโก้ สื่อการตลาด และองค์ประกอบอื่นๆ ของแบรนด์ใหม่ และทดสอบให้แน่ใจว่าสื่อถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ Rebranding
 5. เปิดตัวแบรนด์ใหม่ ธุรกิจควรเปิดตัวแบรนด์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์

การ Rebranding เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรอบคอบและวางแผนอย่างรัดกุม หากธุรกิจดำเนินการ Rebranding อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถช่วยธุรกิจประสบความสำเร็จได้

แสดงความคิดเห็น