แนวโน้มสีแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ช่วงฤดูใบไมผลิปี 2559

แฟชั่น2559

“แนวโน้มสีที่ผู้เชียวชาญทางด้านแฟชั่นคาดว่าได้รับความนิยมในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2559”

ในอุตสาหกรรมการออกแบบสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ นอกจากการรูปแบบการออกแบบสินค้าที่โดดเด่นน่าสนใจและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแล้ว การเลือกใช้สีในการผลิตสินค้าก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการและนักออกแบบในวงการสินค้าแฟชั่นจึงต้องติดตามแนวโน้มสีที่จะได้รับความนิยมในแต่ละฤดูกาลอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งส่วนมากจะมีการกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วโดยผู้กําหนดแนวโน้มแฟชั่น หรือ Trend Center ของวงการแฟชั่นระดับโลกเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามกระแสนิยมและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนฤดูกาลของทุกปีนักออกแบบและผู้มีอิทธิพลในวงการแฟชั่นระดับโลกจะมีการกําหนดหรือพยากรณ์สีที่จะได้รับความนิยมในฤดูกาลถัดไปอย่างสม่ําเสมอ ในช่วงการจัดงานแสดงแฟชั่นเส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2559 (New York Fashion Week Spring/Summer2016) ที่เมือง New York รัฐนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 10 – 17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันสี Pantone (the Pantone Color Institute) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสีที่มีอิทธิผลต่อการกําหนดสีในวงการแฟชั่นของโลก ได้เปิดเผย แนวโน้ม 10 สีที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในวงการแฟชั่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2559 ที่กําลังจะมาถึงได้แก่

 

1. สีชมพู Rose Quartz เป็นสีที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ และเป็นธรรมชาติคล้ายกับพระอาทิตย์ช่วงพลบค่ํา หรือดอกไม้ที่กําลังจะบาน ซึ่งสะท้อนความรู้สึกเบิกบานมีชีวิตชีวาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในการออกแบบสามารถเลือกใช้สีนี้ร่วมกับสีส้ม Peach Echo สีฟ้า Serenity หรือสีเทา Lilac Gray

c01

2. สีส้ม Peach Echo เป็นสีที่ได้รับความนิยมในวงการแฟชั่นมาโดยตลอดเกือบทุกช่วงฤดูกาล ให้ความรู้สึกเป็นมิตร อบอุ่น สามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังแฝงความสุขุมเยือกเย็นแต่ยังคงความร่าเริงสนุกสนานเอาไว้ในการออกแบบสามารถเลือกใช้สีนี้ร่วมกับสีฟ้า Serenity หรือ สีชมพู Rose Quartz หรือสีเทาLilac Gray

c02

3. สีฟ้า Serenity เป็นสีที่ให้ความสงบ เบาสบายและผ่อนคลายเหมือนกับท้องฟ้า อีกทั้ง ยังให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติในการออกแบบสามารถเลือกใช้สีนี้ร่วมกับสีส้ม Peach Echo สีน้ําเงิน Snorkel Blue หรือสีเหลือง Buttercup

c03

4. สีน้ําเงิน Snorkel Blue เป็นสีที่ให้ความร่าเริงสดใสและมีพลัง อีกทั้ง ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายเป็นอิสระ ในการออกแบบสามารถเลือกใช้สีนี้ร่วมกับสีน้ําตาล Iced Coffee สีเหลือง Buttercup หรือสีส้ม PeachEcho

c04

5. สีเหลือง Buttercup เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสว่างสไวมีชีวิตชีวาคล้ายกับดวงไฟหรือพระอาทิตย์ ในการออกแบบสามารถเลือกใช้สีนี้ร่วมกับสีน้ําเงิน Snorkel Blue สีฟ้า Serenity หรือสีเทา Lilac Gray

c05

6. สีเขียว Limpet Shell เป็นสีที่ให้ความรู้สึก สะอาด สดใส ชัดเจน ในขณะเดียวกันยังให้ความรู้สึกเงียบสงบ และปลอดโปร่ง ในการออกแบบสามารถเลือกใช้สีนี้ร่วมกับสีส้ม Peach Echo สีชมพู Rose Quart หรือสีน้ําตาล Iced Coffee

c06

7. สีเทา Lilac Gray เป็นสีที่ได้รับความนิยมในเกือบทุกฤดูกาลและถือว่าเป็นสีพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการออกแบบ เนื่องจากเป็นสีที่ค่อนข้างสมดุลไม่ฉูดฉาด ในการออกแบบสามารถเลือกใช้สีนี้ร่วมกับสีเขียว Green Flash สีแดง Fiesta หรือสีน้ําตาล Iced Coffee

c07

8. สีแดง Fiesta เป็นสีที่ร้อนแรงและมีพลังงานงาน ให้ความรู้สึกกระตือรือร้น และกระตุ้นความต้องการเสาะแสวงหาสิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆ ซึ่งแตกต่างจากสีอื่น ๆ ในกลุ่มสีของฤดูกาลนี้ที่เน้นให้ความรู้สึกเงียบสงบ ผ่อนคลาย และเชื่อมโยงกับธรรมชาติในการออกแบบสามารถเลือกใช้สีนี้ร่วมกับสีเขียว Green Flash สีน้ําเงินSnorkel Blue หรือสีเขียว Limpet Shell

c08

9. สีน้ําตาล Iced Coffee เป็นสีที่สื่อความรู้สึกเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจน และยังให้ความรู้สึกนุ่มนวลและอ่อนโยน ในการออกแบบสําหรับฤดูกาลนี้ในการออกแบบสามารถเลือกใช้สีนี้ร่วมกับสีฟ้า Serenity สีชมพู Rose Quartz หรือสีเทา Lilac Gray

c09

10.สีเชียว Green Flash เป็นสีที่ให้ความรู้สีกเปิดเผยและสื่อถึงธรรมชาติที่ยังคงมีอิทธิพลต่อมนุษย์อยู่ ในการออกแบบสามารถเลือกใช้สีนี้ร่วมกับสีน้ําเงิน Snorkel Blue สีเขียว Limpet Shell หรือสีฟ้า Serenity

c10

 

ข้อคิดเห็น
1. แนวโน้มความนิยมในการบริโภคสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านการออกแบบ วัตถุดิบ หรือสีที่ใช้ในการผลิต ดังนั้น ผู้ประกอบไทยการควรที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นให้ทันต่อกระแสความต้องการการบริโภคสินค้าในตลาดและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ตลาดผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มและเครื่องประดับไทยค่อนข้างจะเสียเปรียบประเทศคู่แข่งเช่น จีน กัมพูชา หรือเมียนมา ที่มีต้นทุนการผลิตต่ํากว่าโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน การที่จะมุ่งแข่งขันเฉพาะด้านราคาจึงอาจจะทําได้ค่อนข้างยากลําบาก ดังนั้น ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไทยควรปรับตัวและยกระดับมาตรฐานการผลิตทั้งการออกแบบและคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้สินค้าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดสินค้าสินค้าพรีเมียม หรือ Luxury Market ได้

3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกบริโภคสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับเพื่อแสดงออกถึงรสนิยมส่วนตัวและให้เป็นที่ยอมรับในสังคม หรือ Emotional Needs เป็นหลัก ดังนั้น การสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอย่างสม่ําเสมอ จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเจาะตลาดหรือรักษาตลาดผู้บริโภคได้ในอนาคต

4. การร่วมมือพัฒนาสินค้ากับผู้นําเข้าหรือการเข้าร่วมอบรมสัมมนาแนวโน้มความนิยมในวงการแฟชั่นอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้สามารถเตรียมความพร้อมในการเจาะตลาดเป้าหมายผู้บริโภคเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

5. ในฐานะที่กรมฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาจพิจารณาเป็นตัวกลางในการจัดส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตไทยเให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยการจัดอบรมแนวโน้มการออกแบบสินค้าแฟชั่นร่วมกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญสินค้าแฟชั่นที่ประสบความสําเร็จในตลาดสหรัฐฯ เช่นMr. Noranit Pranich แบรนด์ “Tui Lifestyle” (สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน), Mr. ThakoonPanichgul แบรนด์ “Thakoon” (สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องน่งห่มและเครื่องประดับ), Mr. VoravitLapnarongchai แบรนด์ Svee (สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ) เป็นต้น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

แสดงความคิดเห็น