รวมแผนธุรกิจร้านกาแฟ
รวมแผนธุรกิจร้านกาแฟ

รวมตัวอย่างแผนธุรกิจ “แผนธุรกิจร้านกาแฟ” SWOT ร้านกาแฟ

รวมตัวอย่างแผนธุรกิจร้านกาแฟ,  การเขียนแผนธุรกิจร้านกาแฟ (business plan ตัวอย่าง),  การบริหารร้านกาแฟ,  ไฟล์ข้อมูลวิเคราะห์สำรวจตลาดและข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับร้านกาแฟ  ซึ่งแผนธุรกิจตัวอย่างนี้เป็นแนวทางสำหรับการเขียนกลยุทธ์ต่างๆ เช่น SWOT ร้านกาแฟ รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ  สำหรับผู้สนใจเปิดร้านกาแฟ  ลงทุนเปิดร้านกาแฟ

1. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  ตัวอย่างแผนธุรกิจเปิดร้านกาแฟสด
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : ภาพรวมตลาด, กลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจหลักธุรกิจเสริม, การบริหาร, งบลงทุน, swot ร้านกาแฟ

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

2. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านกาแฟ “บ้านไร่กาแฟ”
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : บทสรุปผู้บริหาร, การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค, พฤติกรรมผู้บริโภค, การวิจัยตลาด, แผนการตลาด, แผนการเงิน

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

3. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านกาแฟ “ตรังคาเฟ่”
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : จัดทำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิจัยตลาดด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  SWOT ร้านกาแฟ

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

4. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านกาแฟ “ทอยส์คัพ”
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจร้านกาแฟ งบประมาณลงทุน 336,730 บาท

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

5. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านกาแฟ “กาแฟสดดอยฟ้า”
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพจากโครงการหลวงทางภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้น, การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS)

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

6. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านกาแฟ “Take a seat, please”
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : มูลค่าลงทุนร้าน 1,375,250 บาท ศึกษาโอกาสและอุปสรรคในการเปิดร้านกาแฟ, แผนธุรกิจเพิ่มทางเลือกเครื่องดื่มและเบเกอรี่, ต้นทุนเครื่องดื่ม

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

7. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  การตั้งราคาของธุรกิจขนาดย่อมต่อแนวทางการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : ศึกษาปัจจัยและรูปแบบความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด, กลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อกาแฟ

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

8. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  ธุรกิจร้านกาแฟบริหารอย่างไรให้รุ่ง โดย Ksme Analysis
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : ทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

9. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านกาแฟ “กาแฟหอมละมุน”
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านกาแฟ การวิเคราะห์แผนการตลาด, แผนการผลิต, การจัดการ, การเงิน

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

10. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  แนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสด “Shrimp Zaa”
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

11. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : สัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการธุรกิจกาแฟท้องถิ่นจำนวน 3 แบรนด์ คือ (1) ธุรกิจกาแฟแบรนด์ดอยช้าง (2) ธุรกิจกาแฟแบรนด์วาวี (3) ธุรกิจกาแฟแบรนด์อาข่า-อามา

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

12. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด “อเมซอล”
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : ส่วนประกอบการตลาดต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด พฤติกรรมผู้บริโภค

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

13. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  การศึกษารูปแบบการตลาดบริการของร้านกาแฟสไตล์บูทีค
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : เพื่อรับรู้ถึงปัจจัยความสำเร็จของร้านกาแฟสไตล์บูทีค, วางแผนการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสไตล์บูทีค

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

14. แผนธุรกิจร้านกาแฟ  :  แผนธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น : วิสัยทัศน์, การวิเคราะห์ SWOT, แผนธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon, 4P ของ Cafe Amazon

โหลดแผนธุรกิจร้านกาแฟ คลิ๊ก>>

แสดงความคิดเห็น