รวมแผนธุรกิจอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
รวมแผนธุรกิจอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

รวมตัวอย่างแผนธุรกิจ “อาหารเสริม” & “ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม”

รวมตัวอย่างแผนธุรกิจอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม, แผนธุรกิจร้านเครื่องสำอางค์, แผนธุรกิจร้านอาหารเสริม,  เริ่มต้นธุรกิจอาหารเสริม,  แผนธุรกิจเครื่องสำอางค์, แผนธุรกิจร้านขายเครื่องสำอาง ไฟล์ข้อมูลวิเคราะห์สำรวจตลาดและข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจอาหารเสริมและธุรกิจความงาม ซึ่งแผนธุรกิจตัวอย่างนี้เป็นแนวทางสำหรับการเขียนกลยุทธ์ต่างๆ เช่น SWOT ร้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, SWOT ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ  สำหรับผู้สนใจเปิดเริ่มธุรกิจอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

1. แผนธุรกิจ :  แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม One Click So Chic
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  พัฒนากระบวนการผลิตอาหารเสริมของวิตามินซีและซิงค์เข้าด้วยกัน, .ศึกษาปฏิกิริยาการรับประทานอาหารเสริมเพื่อบำรุงผิวการให้ขาวสว่างสดใส

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

2. แผนธุรกิจ :  แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  การจัดทําแผนและการดําเนินงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการวิเคราะห์รายละเอียดภาพรวมของธุรกิจการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและปัจจัยแวดล้อมภายนอก รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจบนสื่ออินเทอร์เน็ต

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

3. แผนธุรกิจ :  แผนธุรกิจร้านขายเครื่องสำอาง
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  การวิเคราะห์สถานการณ์เครื่องสำอาง, การวิเคราะห์คู่แข่งขัน, สร้างตราสินค้า ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า, ขยายร้านสาขาออกสู่ต่างจังหวัดให้มากขึ้น

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

4. แผนธุรกิจ :  แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสำอำงบำรุงผิวสำรสกัดจากฟักข้าว
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  Business Model, โอกาสทางการตลาด, ช่องทางจำหน่าย, ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จ, เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เวชสำอางบำรุงผิว

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

5. แผนธุรกิจ :  ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้บริโภค
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  ปัจจัยบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, ปัจจัยสถานที่ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, ปัจจัยการรับรู้ถึงตัวบ่งชี้ในการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, ปัจจัยความตั้งใจซื้อ

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

6. แผนธุรกิจ :  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงาม 
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภค เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง รูปแบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์ และให้ก่อเกิดประสิทธิภาพการทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์ให้บรรลุผลกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

7. แผนธุรกิจ :  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  ศึกษาปัจจัยทางการตลาด พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพ

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

8. แผนธุรกิจ :  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพรทางสื่อออนไลน์
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  เพื่อศึกษาเหตุผลในการบริโภคอาหารเสริมสมุนไพรของกลุ่มลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์, เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร, เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทอาหารเสริม
สมุนไพร

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

9. แผนธุรกิจ :  แผนธุรกิจร้านบิ้วตี้ฟูลช็อป จำหน่ายเครื่องสำอางและอาหารเสริม
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของธุรกิจรวมทั้ง การวิเคราะห์การแข่งขัน

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

10. แผนธุรกิจ :  แผนธุรกิจเครื่องสำอาง ZANE Cosmetics 
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  เพื่อจัดเตรียมลำดับขั้นตอนอย่างมีหลักการสู่การเตรียมความพร้อมในการเริ่มกิจการธุรกิจเครื่องสำอาง

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

11. แผนธุรกิจ :  ค่านิยมและอิทธิพลจากบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจศัลยกรรมความงาม
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  ศึกษาถึงค่านิยมของการทำศัลยกรรมความงามของผู้บริโภค, ศึกษาถึงอิทธิพลจากบุคคลที่มีต่อการทำศัลยกรรมความงามของผู้บริโภค, ศึกษาและวิเคราะห์ถึงค่านิยมและอิทธิพลของบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจทำศัลยกรรมความงามของผู้บริโภค

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

13. แผนธุรกิจ :  แผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ผลิตภัณฑ์ทาเล็บ
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  เพื่อให้ธุรกิจมีอัตราการเติบโตของยอดขาย 10% ต่อปี, พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมความงามเล็บและบำรุงเล็บรูปแบบใหม่, พัฒนาแนวทางการประกอบธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ตราสินค้า

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

14. แผนธุรกิจ :  แผนธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอางประเภท ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำแร่
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  เพื่อวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของตลาดทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลกระทบและความเป็นไปได้ของธุรกิจ, เพื่อสำรวจจัดทำแผนการตลาดและวางกลยุทธทางการตลาดให้ตรงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย, เพื่อการวางแผนการเงิน การลงทุนและ ผลตอบแทน

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

15. แผนธุรกิจ :  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงาม 
รายละเอียดแผนธุรกิจเบื้องต้น :  เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงาม, สามารถนำไปปรับใช้ปรับปรุง รูปแบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้

โหลดแผนธุรกิจ คลิ๊ก>>

แสดงความคิดเห็น