แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี!
แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี!

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี!

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี!

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย
คืนทุนภายใน 2 ปี!

ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าในปัจจุบัน ประเทศแต่ละประเทศจะเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาของเด็กในประเทศเหล่านั้น หากการศึกษาไม่ได้ส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่จะต้องร่วมกันแก้ไขให้ตรงจุด เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ปัญหาด้านการศึกษากำลังกลายเป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่ง อ้างอิงจากผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของไทยกับนานชาติพบว่าไทยรั้งท้ายทางด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 10 ประเทศ สถาบันการศึกษา “Eye Level” ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงเกิดธุรกิจ “แฟรนไชส์การศึกษา” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยกล้าคิดอย่างฉลาดและถูกต้อง พร้อมที่จำนำประเทศสู่ชั้นแนวหน้าทางการศึกษาของโลก “ดร.พรชัย ศรีประไพ” ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการศึกษา Eye Level ประเทศไทย สถาบันที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กไทยในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี! แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี!

ทั้งนี้เพราะได้เล็งเห็นสาเหตุหลักของปัญหาการศึกษาไทยเช่น
1. จำนวนนักเรียนในชั้นจำนวนมากทำให้ครูดูแลได้ไม่ทั่วถึง
2. เพราะครูคือศูนย์กลางในดารเรียน ฉะนั้นเด็กต้องตามครูตลอดเวลา หากตามไม่ทันจะไม่เข้าใจ
3. เด็กขาดแรงจูงใจในการเรียน
4. เด็กอยากที่จะสอบผ่านมากกว่าที่จะทำความเข้าใจบทเรียน

เพราะได้รู้ซึ้งถึงสาเหตุเหล่านี้เองทำให้สถาบันสอนภาษา Eye Level ประสบความสำเร็จในการสอนนักเรียนกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี!

โดยยึดหลักในการสอนดังนี้
1. ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)ผ่านบทเรียน เกมส์ โดยจะทำให้เด็กประสบผลสำเร็จทีละขั้นไป
2. หลักสูตรของสถาบันผ่านการวิจัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา ฉะนั้น โกจะพัฒนาความรู้และทักษะของตนตามความเข้าใจ
3. แบบฝึกหัดมีความน่าสนุกและน่าเรียนรู้
4. มีการทบทวนบทเรียนเพื่อให้เด็กแก้ไขจุดบกพร่องของตนได้

ผลลัพธ์ที่ได้จากหลักการสอนทั้ง 4 ประการดังกล่าวจะทำให้เด็กรู้สึกสนุก กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และสามารถกลับไปตอบคำถามบทเรียนในเรียนได้อย่างมั่นใจเพราะเข้าใจอย่างลึกซึ้งนั่นเอง

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี! แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี!

ข้อมูลแฟรนไชส์
– ค่าแฟรนไชส์ จะคิดตามรายวิชาที่แฟรนไชส์จะเลือกเปิดสอน
– ค่าสิทธิ 25% โดยขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน
– ทำเลที่ตั้ง ต้องมีพื้นที่ในการเปิด 100 ตารางเมตรขึ้นไป ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการตกแต่งขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ โดยทางบริษัทจะมีรูปแบบโต๊ะเรียนและโทนสีไว้ให้
– ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 2 ปี โดยขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน
– อื่นๆ จะต้องมีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน

สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ
1. สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน
2. รายได้อื่นๆ จากการขายหนังสือ เช่น หนังสือภาษาอังกฤษและสื่อการเรียนการสอนจำพวกวีซีดี
3. โปสเตอร์ติดผนังแนะนำหลักสูตรขนาดใหญ่ ทั้งหมด 4 ชุด
4. โบร์ชัวร์ แผ่นพับ และเอกสารหลักสูตร จำนวน 1,000 ใบ
5. การอบรมผู้สอนและผู้บริหาร รวมถึงการอบรม IT Support
6. การประชาสัมพันธ์โฆษณาภาพรวมขององค์กร
7. การประสานและคให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ การปฏิบัติงาน การสอน และการตลาด
8. ชุดข้อสอบวัดระดับก่อนเรียน (Diagnostic Test)
9. ให้คำปรึกษา รวมถึงตัวอย่างในการตกแต่งสถาบัน
10.สิทธิในการเข้าร่วมโครงการ Math Olympiad (การแข่งขันทดสอบวัดระดับคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั่วโลก)
11. โอกาสในการเดินทางไปสัมมนาร่วมกับแฟรนไชส์ทั่วโลกที่สำนักงานใหญ่ในเกาหลี

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี!

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์สถาบันการศึกษา Eye Level
ชื่อร้าน : บริษัท โกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 2539 ซ.ลาดพร้าว 81-83 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Facebook :https://www.facebook.com/myeyelevel.thailand
เว็บไซต์ : http://www.myeyelevelthailand.com 
เบอร์โทร : 086-393-8869, 081-334-8792,
Fax : 02-9331035
อีเมล์ : myeyelevelthailand@gmail.com, mayurest.pat@hotmail.com