แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY MATH”
แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY MATH”

แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY MATH”

แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY  MATH”

แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน
สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY MATH”

ช่วงชีวิตในวัยเรียนของทุกคน จะมีวิชาที่ตนเองถนัดเป็นที่ชื่นชอบส่วนตัว กับวิชาที่ไม่ชอบจนไม่อยากเรียนเลย ซึ่งเชื่อว่าวิชาที่ติดอันดับต้นๆในการที่เรียนแล้วไม่สนุก เกิดความเบื่อหน่ายของเด็กๆหลายคน หนีไม่พ้น “วิชาคณิตศาสตร์” จึงทำให้จุดด้อยตรงนี้เป็นโอกาสในการก่อตั้ง “HAPPY  MATH” แฟรนไชส์การศึกษา สถาบันสอนคณิตศาสตร์ ที่มุ่งเน้นความสำคัญของพื้นฐานการคำนวณว่าจะทำให้เด็กรู้จักคิดแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้  “อาจารย์ชนินทร์ ปรีชพันธุ์” ผู้ก่อตั้งแฟรนไชส์การศึกษา สถาบันสอนคณิตศาสตร์ “HAPPY  MATH” ได้มองเห็นถึงปัญหาของเด็กไทยรุ่นใหม่ในปัจจุบันว่ายังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคณิตศาสตร์จำนวนมาก ทั้งที่ประเทศอื่นๆต่างมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพวิชาให้มีความสำคัญเทียบเท่าด้านภาษาและวิทยาศาสตร์  ตนเองจึงได้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชานี้ขึ้นมา ซึ่งมีหัวใจหลักของการเรียนการสอนคือ เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในระดับความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นฐานเริ่มต้น เพื่อเกิดความเข้าใจและมีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY  MATH”

แฟรนไชส์การศึกษา “HAPPY  MATH” มุ่งดำเนินการในด้าน การวัดเกณฑ์ระดับความสามารถของผู้เรียน แล้วมีการจัดเนื้อหาการเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล โดยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันจะเป็นการนำเอาเนื้อหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมต้น มาเรียบเรียงใหม่ แบ่งเป็น 13 ชุดคู่มือ จากง่ายไปยาก ซึ่งในแต่ละชุดนั้นประกอบด้วยแบบเรียน 20 เรื่องย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ จากแบบฝึกหัดแบบเรียน จนเกิดความชำนาญ ก็จะมีความมั่นใจ อยากจะทำ อยากจะเรียน มีความสุขกับคณิตศาสตร์มากขึ้น

สิ่งสำคัญอีกอย่างของแฟรนไชส์การศึกษา ทางสถาบันต้องพึ่งพาด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ หมายถึงผู้ลงทุนหรือเจ้าของศูนย์แฟรนไชส์ซี่ แต่ทั้งนี้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์เท่านั้นที่สามารถนำไปใช้ได้ แต่ต้องเป้นคนที่รักในการให้วามรู้กับเด็ก เข้าใจความคิด ความต้องการของผู้เรียน มีจิตใจของการเป็นคุณครู เพราะงานทั้งหมดนี้เป็นมากกว่างานบริการ งานธุรกิจเท่านั้น และอีกทั้งต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางของสถาบันด้วย

แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY  MATH” แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY  MATH”

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมลงทุนเป็นแฟรนไชส์การศึกษา สถาบันกวดวิชา “HAPPY  MATH” ทางสถาบันจะมีการเทรนนิ่งให้ผู้ประกอบการได้กลายเป็น ครูแบบมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนทำแบบทดสอบตามที่สถาบันออกแบบไว้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่าผู้ลงทุนมีความพร้อมในการเป็นครูผู้สอนระดับใด เพื่อพัฒนาศักยภาพได้อย่างตรงจุด ต่อมาก็จะดูแลในการเตรียมความพร้อมการสอน ผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้ทดลองทำแบบฝึกหัด คู่มือการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนจริงๆ เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจ เนื้อหาให้ผุ้เรียนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆให้แฟรนไชส์ซี่ด้วย เช่น ใบปลิวประชาสัมพันธ์ หรือระบบทดลองเรียนฟรี ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY  MATH”

ข้อมูลแฟรนไชส์การศึกษา สถาบันกวดวิชา “HAPPY  MATH”

รูปแบบการลงทุน

-ค่าลิขสิทธิ์ 74,900 บาท จ่ายครั้งเดียว (มีการต่อสัญญาทุกๆ 2 ปี )

เงื่อนไขในการลงทุน
1.แฟรนไชส์ซี่ ต้องจ่ายรายเดือน 20% ของรายได้ ซึ่งมาจากค่าเรียนของเด็กนักเรียน
-ระดับอนุบาล – ป.6 ค่าเรียน 1,300 บาท/คน/เดือน
-ระดับมัธยมต้น ค่าเรียน 1,400 บาท/คน/เดือน

2.จ่ายค่าแบบฝึกหัด 1 ชุดย่อย ราคาชุดละ 3.50 บาท
– 1ชุดใหญ่ มี 20 ชุดย่อย ใน 13 ชุดใหญ่ จะประกอบด้วย 260 ชุดย่อย

3.แฟรนไชส์ซี่ จ่ายค่าประกัน 30,000 บาท (คืนให้เมื่อเลิกสัญญา)

แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY  MATH”

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์การศึกษา สถาบันกวดวิชา “HAPPY  MATH”
ที่อยู่ : 89/106 วิสต้าปาร์ค แจ้งวัฒนะ ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทร : 081–855-2309   02-584-5196
แฟกซ์ : 02 – 584-5494
เว็บไซด์ : http://www.happymath.co.th
อีเมลล์: happymath2554@yahoo.com