แฟรนไชส์อเมซอน อยากเป็นเจ้าของร้าน Cafe Amazon ลงทุนเท่าไหร่?

แฟรนไชส์อเมซอน เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยที่สาขาอยู่ทั่วทั้งประเทศ ร้านกาแฟ Cafe Amazon ก่อตั้งในปี 2545 โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางการตลาดของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จึงได้สร้างธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon ขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ปั้ม ปตท. อีกช่องทางหนึ่ง

ปัจจุบันร้านกาแฟ Cafe Amazon เป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก หลังจากที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถร่วมลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ได้ ด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งทางธุรกิจของ ปตท. นักลงทุนจึงให้ความเชื่อมั่นและอยากร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก

สำหรับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่กำลังสนใจอยากจะเปิดร้านอเมซอน ซื้อแฟรนไชส์อเมซอน จะต้องทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดการลงทุนและเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วน และจะต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะถึงแม้ว่าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อแฟรนไชส์ได้ แต่ก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของบริษัท สำหรับข้อมูลการลงเราได้รวบรวมมาให้ท่านดังต่อไปนี้

ข้อควรทราบ เปิดร้านอเมซอน

ผู้สมัครตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร ดังต่อไปนี้

 1. ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคลากรของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)
 2. ขนาดพื้นที่ที่เสนอพิจารณา ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร
 3. การพิจารณาพื้นที่ จะพิจารณาตามลำดับ ก่อน-หลัง ที่มีการยื่นเข้ามา แต่ทั้งนี้ OR สามารถพิจารณานำใบสมัครพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมาพิจารณาก่อนตามที่เห็นสมควร
 4. ในกรณีพื้นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน OR จะพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุดเป็นลำดับแรก โดยไม่พิจารณาลำดับคิวและหากพื้นที่นั้นมีผู้สมัครเข้ามาเกิน 1 ท่าน OR จะพิจารณาตามลำดับ ก่อน-หลัง ที่มีการยื่นเข้ามาหรือได้รับสิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่
 5. พื้นที่ที่เสนอพิจารณา ต้องแนบแปลน (Lay Out) ภาพถ่าย พร้อมระบุตำแหน่งที่ตั้ง ระบุละติจูด ลองจิจูด ให้ชัดเจนและถูกต้อง
 6. พื้นที่ที่เสนอพิจารณาต้องมีระยะห่างจากร้าน Cafe Amazon ที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้วหรือได้รับสิทธิ์เปิดร้านแล้วแต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขที่ OR กำหนด
 7. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการร้านที่เปิดดำเนินการร้าน Cafe Amazon อยู่ก่อนแล้ว OR จะทำการพิจารณาคะแนน audit ร้านค้าเพิ่มเติม โดยคะแนน audit เฉลี่ย 3 เดือนของทุกสาขาต้องไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
 8. ในกรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการที่เปิดดำเนินการร้าน Cafe Amazon ในพื้นที่นั้นๆอยู่ก่อนแล้วและต้องการเพิ่มสาขาในบริเวณเดียวกัน OR สามารถนำใบสมัครมาพิจารณาโดยไม่ต้องพิจารณาตามลำดับคิว
 9. พื้นที่ที่เสนอพิจารณาต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีและค่าเช่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดย OR จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
 10. หากมีกรณีนอกเหนือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้น OR ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยคำตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร แฟรนไชส์อเมซอน

 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยได้
 • มีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • มีความพร้อมด้านการลงทุนและด้านบุคลากร
 • ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ ปตท.กำหนดและผ่านการทดสอบของธุรกิจคาเฟ่อเมซอน
 • รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ

หลักฐานการสมัคร เปิดร้านอเมซอน

 1. ใบสมัคร ทำการสมัครใน E-Form ที่ https://www.cafe-amazon.com/franchise กรอกรายละเอียดสำคัญ ระบุพิกัดตั้งร้าน (ละติจูด,ลองจิจูด)และแนบรูปถ่ายเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบ จุดที่ตั้ง ครบถ้วน
 2. สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน

รูปแบบที่ตั้งของร้าน แฟรนไชส์อเมซอน

นอกอาคาร (Stand Alone)

 • ร้านจะมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีศักยภาพเพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการเปิดธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon
 • ขนาดพื้นที่ 100 – 200 ตร.ม. ขึ้นไป (รวมสวนหย่อม)
 • พื้นที่ตั้งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
 • พื้นที่จัดตั้งร้าน ต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ
 • พื้นที่จัดตั้งร้านต้องไม่อยู่ภายในพื้นที่ระยะถอยร่นตามกฎหมายควบคุมอาคารและ/หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น

ในอาคาร (Shop)

 • พื้นที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ
 • ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ควรมีพื้นที่ 40 ตร.ม. ขึ้นไป
 • ในกรณีที่พื้นที่ที่เสนอพิจารณาอยู่ในอาคารหรือโครงการ ต้องแนบแปลนโครงการพร้อมทั้งระบุจุดที่ตั้งร้าน

เงินลงทุนก่อสร้างร้าน อุปกรณ์ภายในร้าน และค่าสิทธิต่างๆ

 

1.ในอาคาร (Shop) งบลงทุน 2,349,000 – 3,709,000 บาท (ไม่รวม VAT)

 • ขนาดพื้นที่ 40 ตร.ม ขึ้นไป
 • ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ 1,200,000 – 2,500,000 บาท
 • ค่าออกแบบ 60,000 บาท
 • อุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 บาท
 • หลักประกันสัญญาแฟรนไชส์ฯ 100,000 บาท
 • ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน** 85,000 บาท
 • Franchise fee 150,000 บาท

2.นอกอาคาร (Stand Alone) งบลงทุน 2,649,000 – 4,209,000 บาท (ไม่รวม VAT)

 • ขนาดพื้นที่ 100-200 ตร.ม(รวมสวนหย่อม)
 • ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ 1,200,000 – 3,000,000 บาท
 • ค่าออกแบบ 60,000 บาท
 • อุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 บาท
 • หลักประกันสัญญาแฟรนไชส์ฯ 100,000 บาท
 • ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน** 85,000 บาท
 • Franchise fee 150,000 บาท

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สิทธิในการใช้แบรนด์ เครื่องหมายการค้า
 • สิทธิในการใช้ระบบ POS
 • การใช้สูตร / ซื้อวัตถุดิบสินค้า Cafe Amazon
 • คู่มือการปฏิบัติการร้าน Cafe Amazon
 • จัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ออกแบบร้าน/เตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้าน
 • ช่วยเหลือช่วงเปิดร้าน ให้คำแนะนำ
 • อบรมการบริหารจัดการร้าน

เงื่อนไขแฟรนไชส์อเมซอน

 • ค่า Royalty Fee + ค่า Marketing Fee 3% + 3% ของยอดขายรายเดือน
 • ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (POS) 24,000 บาท/ปี
 • อายุสัญญา 6 ปี (Renovate ร้านทุก 3 ปี)

หมายเหตุ

 1. **ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน หมายรวมถึง ค่า Set up ร้าน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่ ค่า On the Job Training ค่าสำรวจพื้นที
 2. ***ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของร้าน Cafe Amazon

 1. ยื่นแจ้งความจำนงขอเปิดร้าน Cafe Amazon ผ่าน E-Form ที่ www.cafe-amazon.com เท่านั้น
 2. เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก โดยคณะกรรมการพิจารณาพื้นที
 3. ได้รับการพิจารณา“ผ่าน”โดยผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลผ่านทาง E-Mailที่ระบุในใบสมัคร
 4. เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน
 5. ลงนามสัญญาแฟรนไชส
 6. เริ่มบริหารจัดการร้าน Cafe Amazon

ข้อควรทราบเพิ่มเติม

 1. ผู้สนใจลงทุนเป็นผู้เสนอพื้นที่มาให้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอนพิจารณา ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้สนใจลงทุนเข้าทำสัญญาจองหรือสัญญาเช่าพื้นที่กับเจ้าของพื้นที่
  ก่อนที่ ปตท. จะอนุมัติให้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผู้สนใจลงทุน หากเกิดความเสียหายใด ๆ ปตท.จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ จากการนั้น
 2. ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟ Cafe Amazon นอกสถานีบริการ ใน E-Form ได้ที่ www.cafe-amazon.com หมวด
  แฟรนไชส์
 3. ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 66 วันทำการ นับตั้งแต่ ธุรกิจคาเฟ่อเมซอนได้รับเอกสารครบถ้วน* จากผู้สนใจลงทุน หลังจากนั้น ธุรกิจ
  คาเฟ่อเมซอน จะแจ้งผลการพิจารณาพื้นที่ไปยังผู้สนใจลงทุนทาง E-mail ตามที่ระบุไว้ใน E- Form ในกรณีที่ผลการพิจารณาทำเล “ผ่าน” ธุรกิจ
  คาเฟ่อเมซอน จะแจ้งรายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทำสัญญาแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิฯ ทราบ
 4. ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน ขอแจ้งให้ทราบว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
  ชอบจาก ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 5. ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องดำเนินการเปิดร้านภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติสิทธิแฟรนไชส์ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลากำหนด ธุรกิจ
  คาเฟ่อเมซอนสามารถพิจารณายกเลิกการให้สิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร และชำระเงินค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้าน
  ตามรายการที่ ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามที่ ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน เรียกเก็บ ให้ครบถ้วนก่อน
  ดำเนินการเปิดร้าน
 7. ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ ต้องเข้ารับการอบรมล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปิดร้าน 1 เดือน และต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะ
  ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการ
 8. ร้านกาแฟ Cafe Amazon บริหารงานภายใต้ระบบแฟรนไชส์ ดังนั้น ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์Cafe Amazon ต้องให้ความร่วมมือกับ ธุรกิจ
  คาเฟ่อเมซอน และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อมูลแฟรนไชส์ปี พ.ศ 2565 : จากเว็บไซต์ https://www.cafe-amazon.com/franchise

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2196-6444
อีเมล์ : franchiseamazon@pttor.com
เวลาท าการ : จันทร์ -ศุกร์ 09.00 – 17.00น.
เว็บไซต์ : https://www.cafe-amazon.com/franchise

แสดงความคิดเห็น