แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด

รวมแบบฟอร์ม “ใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด”

รวมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด,  เพื่อรวบรวมให้ผู้ที่ต้องการใช้แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด,  เพื่อง่ายต่อการใช้งาน,  แบบฟอร์มมีทั้งในรูปแบบไฟล์ .pdf .doc และ excel

ไฟล์ข้อมูลแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด ซึ่งมีทั้งตัวอย่างในการกรอกแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด,  และไฟล์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ซึ่งเรารวบรวมไว้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด

1. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินกรณีนิติบุคคลใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม,  ข้อสำคัญของการกรอกแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน,  แนวทางและข้อกำหนดในการกรอก

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

2. แบบฟอร์ม :  รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  ลักษณะใบเสร็จรับเงิน,  ตัวอย่างแบบฟอร์ม,  ตัวอย่างที่ถูกต้องในการกรอกแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

3. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างหลักฐานการจ่ายเงินใบเสร็จรับเงินที่ไม่ถูกต้อง
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องในการกรอกแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน,  ขั้นตอนการกรอกที่ถูกต้อง,  ข้อมูลสำคัญในการใช้แบบฟอร์ม

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

4. แบบฟอร์ม :  ใบสำคัญรับเงิน
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน,  แบบฟอร์มเป็นไฟล์ .pdf

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

5. แบบฟอร์ม :  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มรับรองการหักภาษีตาม ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร,  แบบฟอร์มเป็นไฟล์ .pdf

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

6. แบบฟอร์ม :  บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  ลักษณะแบบฟอร์มตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 4),  แบบฟอร์มเป็นไฟล์ .pdf

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

7. แบบฟอร์ม :  บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มสำหรับบริษัทจำกัด,  แบบฟอร์มเป็นไฟล์ .doc

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

8. แบบฟอร์ม :  ใบรับเงินกรณีผู้รับยินยอมให้ออกใบรับเงิน
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มใบรับเงิน ตามมาตรา 105 ทวิ , แบบฟอร์มเป็นไฟล์ .xlsx

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

9. แบบฟอร์ม :  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มที่ใช้ในกรณีใช้จ่ายสินค้าเรียบร้อยแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าของกิจการได้ ต้องให้พนักงานเป็นคนรับรองการจ่ายเงิน,  แบบฟอร์มเป็นไฟล์ .xlsx

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

10. แบบฟอร์ม :  บิลเงินสด
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มสำหรับสำหรับบริษัทจำกัด,  แบบฟอร์มเป็นไฟล์ .doc

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

11. แบบฟอร์ม :  แบบใบสำคัญรับเงิน
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน,  แบบฟอร์มเป็นไฟล์ .doc

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

12. แบบฟอร์ม :  แบบฟอร์มแทนใบเสร็จรับเงิน
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  ใช้ในการรับรองว่าการจ่ายเงินต่างๆเป็นไปในงานของราชการ (กค.2/001),  แบบฟอร์มเป็นไฟล์ .doc

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

13. แบบฟอร์ม :  ใบเสร็จรับเงิน
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  ใช้สำหรับออกให้กับลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการใบเสร็จรับเงินในการเบิกค่าใช้จ่าย,  แบบฟอร์มเป็นไฟล์ .docx

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

14. แบบฟอร์ม :  ต้นฉบับใบกำกับภาษี (สำหรับลูกค้า)
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  ใบกำกับภาษีสำหรับการออกให้กับลูกค้า,  แบบฟอร์มเป็นไฟล์ .pdf

โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก>>

แสดงความคิดเห็น