3ทักษะรับมือในอนาคต
3ทักษะรับมือในอนาคต

ล้วงลับ “3 ทักษะรับมือในอนาคต” ที่ทุกคนต้องมี!

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่โลกในยุคเทคโนโลยี Scale ของการเปลี่ยนแปลงมีมากกว่าในอดีตมาก จนทำให้คนรู้สึกกลัว เพราะรับมือไม่ถูก ไม่รู้ว่าต้องรับมืออย่างไร มารู้จัก 3 ทักษะหลัก ที่ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งคนทั่วๆ ไป ก็ต้องฝึกและเพิ่มพูนทักษะเหล่านี้ เพื่อการทำธุรกิจและใช้ชีวิตให้ทันกับโลกในยุคนี้

เชื่อแน่ว่าหลายคนมองอนาคตด้วยความกังวลว่าจะปรับตัวไม่ได้ หรือปรับได้แต่ไม่ทัน และจะมีคำถามต่อไปว่า ทักษะอะไรที่จำเป็นสำหรับวันข้างหน้า จริงๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวอาจไม่ใช่เทคโนโลยี แต่เป็นความเร็ว การจะปรับตัวอย่างไรนั้น สิ่งที่ต้องมีก่อนคือความเข้าใจ เพื่อให้การรับมือไม่หลงทิศหลงทาง จนไม่อาจพ้นจากวังวนของความกลัว

เราควรเข้าใจว่า ความรู้ที่เรามีนั้น อายุมันสั้นลง สิ่งที่เคยรู้มา มีประสบการณ์มาและเคยทำสำเร็จ มันอาจไม่สามารถใช้ได้ไปตลอดเหมือนในอดีต ที่พอเราเรียนจบออกมาทำงานแล้วก็ใช้ความรู้นั้นไปได้นานๆ เราต้องพร้อมสร้าง “ความรู้และทักษะใหม่” ตลอดชีวิต เราอาจต้องกลับไปเป็นนักเรียนใหม่กันอยู่เรื่อยๆ

ทักษะที่ต้องมีหรือเพิ่มพูนให้มีมากขึ้น เพื่อรับมือสำหรับอนาคต ที่เราอาจต้องทำงานกับ AI ซึ่งมีบทบาทเข้ามาแทนที่มนุษย์ในหลายๆ เรื่อง แต่มีทักษะที่ AI อาจทำเทียบเท่ามนุษย์ได้ยาก หรือทำไม่ได้ พอจะแบ่งได้ 3 เรื่องคือ

1. ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ แก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving Skill)

AI สามารถเรียนรู้จากข้อมูลที่รวบรวมสะสมไว้ และประมวลผลเป็นคำตอบและทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาหรือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ใช้ทั้งข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ในสถานการณ์หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีความซับซ้อน ต้องคิดหลายชั้น มนุษย์จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกต้องและครบถ้วนดีกว่า AI โดยมีแนวทางที่เราสามารถใช้ในการแก้ปัญหา เช่น ลองแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยด้วยวิธีการที่หลากหลาย ถามคำถามที่มีความสำคัญเพื่อสร้างความกระจ่าง และนำไปสู่คำตอบที่ดีกว่าเดิม ใช้กระบวนการแก้ปัญหา โดยการกำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานหรือหาแนวทางการแก้ปัญหา ทดสอบ สมมติฐานหรือเลือกวิธีการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลเพื่อหาข้อสรุป

2. ทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Skill)

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของมนุษย์ที่คิดได้กว้างไกล คิดได้หลายมิติ หลายทิศทาง ทำให้เกิดการผลิตสินค้า บริการใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าได้มากกว่าเดิม ความคิดสร้างสรรค์เป็นข้อมูลที่ได้มาจากจินตนาการ ประสบการณ์และการใช้ชีวิต ที่ AI มีไม่เท่ามนุษย์ วิธีฝึกให้เกิดทักษะด้านนี้ เช่น ฝึกนิสัยตั้งคำถาม ช่างสงสัย หรือตั้งคำถามแบบสมมติ เพื่อให้เกิดจินตนาการ ตั้งคำถามแบบเปิดเพื่อให้คิดได้อย่างหลากหลายและแตกต่าง รวมถึงต้องหัดทำตัวเป็นคนไม่ยึดติด สามารถปรับตัวได้ตลอดเวลา คำถามที่ควรถามตัวเองเสมอคือ “ที่เป็นอยู่ตอนนี้ดีแล้วหรอ จะสามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้อีกไหม”

3. ทักษะทางสังคม (Social Skill)

ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน ทักษะด้านการให้บริการ รวมทั้งการรับมือกับสถานการณ์ที่มีปัจจัยด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างมาก โดยทักษะด้านการสื่อสารถือว่าสำคัญระดับต้นๆ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยเฉพาะการสื่อสารกับลูกค้า และคนที่ทำงานด้วยกัน ซึ่งการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียว ทักษะการรับฟัง การสังเกตและการตีความภาษาท่าทาง ก็เป็นหนึ่งในทักษะด้านการสื่อสารที่เราต้องฝึกกันให้มากขึ้น

ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและเล็กจะต้องเพิ่มการเข้าถึงการทำธุรกิจที่ใช้ Digital ให้มากขึ้น เพราะมันช่วยเพิ่มช่องทางเพิ่มความสามารถในการทำธุรกิจได้ เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ในโลกยุคนี้ อีกเรื่องคือ ข้อมูล (Data) หลายๆ คนพูดถึงความสำคัญของข้อมูล ชนะกันด้วยข้อมูล แต่รู้หรือไม่ว่า หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจคือ การเข้าใจลูกค้า เมื่อเข้าใจลูกค้า การจะทำ Online Offline หรือด้วยวิธีการใด มันจะตามมา พฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ก็ต้องตามลูกค้าให้ทัน คนที่ทำธุรกิจอย่างเดียวกัน มี Platform เหมือนกัน แต่บริษัทที่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นเพราะเปลี่ยนได้เร็ว ตามลูกค้าได้ทัน

ความกังวล ความกลัว เป็นเรื่องที่ต้องมีอยู่แล้วเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง มันอาจทำให้หยุดชะงักไปบ้าง แต่ไม่ใช่การไปต่อไม่ได้ อาจต้องใช้เวลาบ้างในการเรียนรู้ ฝึกฝน เปลี่ยนแปลงตัวเอง ติดอาวุธให้ตนเอง เพื่อให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไป

แสดงความคิดเห็น