6 ทักษะสำคัญ ที่หากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีจะต้องรู้
6 ทักษะสำคัญ ที่หากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีจะต้องรู้

6 ทักษะสำคัญ ที่หากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีจะต้องรู้!

การจะเป็นเจ้าของธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องที่ยากเหมือนแต่ก่อน ซึ่งสาเหตุก็มาจากเราสามารถลดต้นทุนในหลายๆด้าน ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การวางแผนมาใช้ระบบออนไลน์ได้ แต่ก็แน่นอนว่าการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นหนทางก็ย่อมจะมีอุปสรรคต่างๆ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในทุกการเริ่มต้นได้ง่ายๆ จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญมีการค้นหา อะไร? คือสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นธุรกิจ ?

ทีมวิจัยจาก Harvard Business Review (พ.ศ. 2555) ได้ทดลองค้นหาคำตอบนี้เช่นกัน โดยทำการวิจัยกับเจ้าของธุรกิจกว่า 17,000 รายที่มีความชำนาญด้านเทคนิคแตกต่างกันไป ประกอบกับผลงานวิจัยของ Gibb (พ.ศ. 2536) และ Shook et. al (พ.ศ. 2546) สามารถสรุปออกมาได้ว่า ศักยภาพที่คน ๆ หนึ่งจะทำธุรกิจให้สำเร็จได้นั้น สามารถวัดได้ด้วยทักษะสำคัญ 6 ด้าน แบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่ม 1 : Soft Skills

สื่อถึงความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะด้านสังคม การสื่อสาร ประกอบด้วย

 • ด้านความเป็นผู้นำ (Leadership)
  ความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน ความเข้าอกเข้าใจในผู้ใต้บังคับบัญชา รับฟังความคิดเห็นคนอื่นอย่างเปิดกว้าง สามารถมอบหมายงานได้เข้ากับคน กระจายงานได้ยุติธรรม รู้จักมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับลูกน้องได้อย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาในการให้รางวัลและลงโทษ
 • ด้านการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
  หมายถึง การรู้จักสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้า เข้าใจความต้องการของคู่เจรจา ความสามารถในการพูดโน้มน้าว สามารถคาดการณ์อุปสรรคและโอกาสในการต่อรอง และมีทักษะในการปิดการขาย
 • ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
  สามารถคิดนอกกรอบ กล้าที่จะแตกต่าง กล้าลองสิ่งใหม่ ๆ รู้จักเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวมาตกผลึกให้เป็นไอเดียใหม่ที่เป็นประโยชน์ ต่อยอดปฏิบัติจริงได้ และคิดหาทางแก้ปัญหาในแบบที่ไม่เหมือนใคร

กลุ่ม 2 : Mindset

รูปแบบความคิด ความเชื่อ หรือทัศนคติที่ส่งผลต่อการแสดงและการตัดสินใจ ประกอบด้วย

 • การโฟกัสกับการทำธุรกิจ (Focus)
  มุ่งมั่นในการทำธุรกิจ ให้ความสำคัญกับธุรกิจเป็นอันดับต้น ๆ ในชีวิต มีเป้าหมายชัดเจน จดจ่อกับการมอบความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า มองการณ์ไกล ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมีแผนและจุดประสงค์
 • มีใจรักในธุรกิจที่ทำ (Passion)
  รักและภาคภูมิใจในธุรกิจที่ทำอยู่ มองเห็นคุณค่าของธุรกิจที่นอกเหนือจากตัวเงิน มีวิสัยทัศน์แน่วแน่ว่าต้องการสร้างโลกให้ดีขึ้น มีใจที่จะพัฒนาตัวเองและธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง
 • การผลักดันสู่การปฏิบัติจริง (Action)
  สามารถเอาไอเดียและแผนมาลงมือปฏิบัติจริงได้ รู้จักบริหารความเสี่ยง เลือกใช้คน หาคอนเนคชั่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายได้จริง

โดยทั้ง 6 ข้อคือทักษะที่สำคัญทั้ง 6 ด้านซึ่งหากผู้ประกอบการลองอ่านแล้ว ขาดตกบกพร่องในข้อใด ก็สามารถนำข้อนั้นไปปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้ตนเองนั้นสามารถมีทักษะที่สำคัญทั้ง 6 ด้านอย่างครบถ้วนและกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

แหล่งที่มา – powersmethai.com

แสดงความคิดเห็น