ตัวอย่างวิเคราะห์ SWOT Analysis

ตัวอย่างวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจเกษตรกรรม

ตัวอย่างวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจเกษตรกรรม

ตัวอย่างวิเคราะห์ SWOT Analysis สำหรับธุรกิจเกษตรกรรม Strengths (จุดแข็ง): 1. ทรัพยากรธรรมชาติ: ธุรกิจเกษตรกรรมมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พื้นที่เกษตรกรรมที่กว้างขวาง และทรัพยากรดินและน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

Read More »