Home » Question » พื้นฐานการบริหารธุรกิจ สำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจ

พื้นฐานการบริหารธุรกิจ สำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: การบริหารพื้นฐานการบริหารธุรกิจ สำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจ
MR.Archeep_SME asked 8 months ago

การบริหารธุรกิจเบื้องต้น
ก่อนที่เราจะบริหารธุรกิจนั้น เราก็ต้องทราบความรู้ทั่วไปทางธุรกิจกันก่อน เพื่อเรียนรู้จุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจ ผลิตสินค้าและบริการให้ตอบสนองได้ตามความต้องการของผู้บริโภค

ความหมายของธุรกิจ
ธุรกิจ คือ อาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขาย จะเป็นการผลิตสินค้าและบริการ มีการซื้อและแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงินตรา จะมีผลประโยชน์ตอบแทน คือ กำไรและขาดทุน

จุดมุ่งหมายของการบริหารธุรกิจเบื้องต้น
จุดมุ่งหมาย คือ การทำให้ได้กำไรมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากการบริหารของหน่วยงานราชการและการกุศลที่มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการแก่คนโดยไม่หวังผลกำไรตอบแทน โดยแบ่งออกเป็น 2อย่าง ได้แก่
การบริหารธุรกิจแบบหวังผลกำไร (Profit) มักเป็นของเอกชนที่มีทั้งรูปแบบของเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท และหวังว่าจะได้กำไรกลับมา

การบริหารแบบไม่หวังผลกำไร ( Non-Profit ) เน้นการให้บริการโดยคำนึงถึงรายได้ของประชาชนเป็นหลัก ได้แก่ สาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งการประปา การไฟฟ้า รถสาธารณะ เป็นต้น
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารธุรกิจ
ในการประกอบธุรกิจสิ่งที่เราต้องการ คือหวังผลกำไร แต่นอกจากการได้กำไรแล้ว ยังต้องการสิ่งๆต่าง ดังนี้

  • – เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ (Growth) ผู้ประกอบการหวังผลทางการเติบโตทางธุรกิจให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มียอดขายเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มสาขาของธุรกิจ และ การขยายขนาดของธุรกิ
  • เพื่อความมั่นคงของกิจการ (Stability) ผู้ประกอบการต้องการให้ธุรกิจมีความมั่นคงแข็งแรงในทุกๆด้าน เช่นด้านการเงิน เพื่อจะได้ไม่หยุดชะงักเมื่อสภาพเศรษฐกิจเกิดความย้ำแย่
    หน้าที่ขององค์การของการบริหารธุรกิจ (Bussiness Functions)

องค์การและการจัดการ หมายถึงบุคคล 2คนขึ้นไปประสานงานกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ โดยมีกระบวนการในการบริหารดังนี้
– การวางแผน ( planning )
– การจัดองค์กร ( Organizing )
– การจัดบุคคลเข้าทำงาน ( Staffing )
– การสั่งการ ( Directing )
– การควบคุม ( Controlling )
การผลิตและการปฏิบัติการ หมายถึง การผลิตสินค้าให้มีความสม่ำเสมอ โดยให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดและได้ผลผลิตมากที่สุด มีการปรับตัวเข้าหาความต้องการที่ลูกค้าจะซื้อได้
ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคคลในองค์กรที่มีความสามารถที่จะทำให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

การตลาด ต้องคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก มีกลยุทธ์ตลาดที่สามารถรับกับสถานการณ์ต่างๆได้

การบัญชี เป็นการจัดทำรายงานทางการเงินโดยบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียด เพื่อใช้วางแผนทางการเงิน

การเงิน เพื่อให้เกิดการคล่องตัวทางการเงินเพื่อสร้างกำไรให้เกิดสูงสุด

ระบบสารสนเทศ เป็นระบบกระบวนการที่ออกแบบเพื่อเก็บรักษา รวบรวม แยกแยะและนำกลับมาเพื่อประสานงานต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก Im2market