Tag Archives: กระเป๋ายางพารา

ขายกระเป๋า “ Rubberly ” กระเป๋ายางพารา ต่อยอดไอเดีย สู่สินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจ

ขายกระเป๋า “ Rubberly ” กระเป๋ายางพารา ต่อยอดไอเดีย สู่ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมเศรษฐกิจ

ขายกระเป๋า “ Rubberly ” กระเป๋ายางพารา ต่อยอดไอเดีย สู่สินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจ ยางพาราเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกของประเทศที่สำคัญเลยก็ว่าได้ ด้วยน้ำยางจากต้นยางพาราสามารถนำมาแปรรูปเป็นสินค้าที่มีมูลค่าในการส่งออกไม่ว่าจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ หรือนำไปใช้ประกอบการทำถนน

Read More »