Tag Archives: กลยุทธ์การสร้างแบรนด์

5 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ให้น่าจดจำ ในระดับโลก

5 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ให้น่าจดจำ ในระดับโลก

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 5 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ให้น่าจดจำ ในระดับโลก “Jerome Burner” นักจิตวิทยาระบุว่าข้อความที่ถูกส่งผ่านเรื่องราวน่าจดจำมากกว่าข้อความที่มีเพียงข้อเท็จจริงสูงถึง 22 เท่า ข้อมูลนี้ได้กลายเป็นเหตุผลที่แบรนด์ระดับโลกให้ความสำคัญกับ

Read More »