Tag Archives: กลยุทธ์ธุรกิจ

ร้านค้าปลีก ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ร้านค้าปลีก ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 1.   ต้องทำความเข้าใจลูกค้า การจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าคุณจะต้องเข้าใจลูกค้าก่อนว่า กลุ่มลูกค้าของคุณต้องการสินค้า   ประเภทไหน พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเป็นอย่างไร เพื่อจะนำมาปรับปรุงร้านให้มีสินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ที่สำคัญคือการบริการที่มีต่อลูกค้าต้องเข้าใจลูกค้าแต่ละคน และบริการอย่างเป็นกันเอง

Read More »

กลยุทธ์สื่อสารการตลาด โดนใจลูกค้า

กลยุทธ์สื่อสารการตลาด โดนใจลูกค้า

กลยุทธ์สื่อสารการตลาด โดนใจลูกค้า เพื่อใช้เป็นช่องทางในการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์รวมทั้งการให้บริการต่างๆ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ เนื่องจากการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างโอกาสในการขายและสร้างรายได้ให้กับองค์กร ดังนั้น การวางแผนและลงมือทำจะต้องมีความแม่นยำ เพราะกิจกรรม ดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณและความอยู่รอดของธุรกิจ หากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

Read More »