Tag Archives: การเขียนคอนเทนต์

อะไร? คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content)

อะไร คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content)

อะไร? คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content) Content คือตัวการที่ทรงพลังอำนาจมากบนโลกอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือแม้กระทั่งการสร้างแรงจูงใจ แต่อย่างไรก็ตามทัศนคติและรสนิยมในการเสพสื่อของชาวอินเตอร์เน็ตก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

Read More »