Tag Archives: ขายพืชกินแมลง

ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน!!!

ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน

ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน!!! เพื่อนๆรู้จักพืชกินแมลงกันไม๊คะ ? บางคนอาจเคยได้ยินชื่อมาบ้าง หรือบ้างคนอาจจะรู้จักพืชชนิดนี้ดีเลย ของอธิบายเป็นข้อมูลพอสังเขปตังนี้นะคะ พืชกินสัตว์ (carnivorous plant) คือ พืชที่ได้สารอาหารบางส่วนหรือส่วนใหญ่ (แต่ไม่รวมถึงพลังงาน) จากการดักและบริโภคสัตว์เล็กๆ หรือสัตว์เซลล์เดียว ซึ่งปรกติ ได้แก่แมลงและสัตว์ขาปล้องอื่น ๆ โดยเป็นผลจากการปรับตัวให้อยู่รอดในดินที่มีสารอาหารน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจน เช่น ดินที่มีสภาพเป็นกรด หิน ฯลฯ คาดว่าพืชกินสัตว์นี้ค่อย ๆ พัฒนามาอย่างน้อยสิบลำดับสายสกุลของพืช

Read More »