Tag Archives: ตราฮกเกี้ยน

อาหารสำเร็จรูป “หมูฮ้อง ฮกเกี้ยน” นักธุรกิจสายเลือดใหม่ยกระดับอาหารท้องถิ่นสู่ธุรกิจ SME

อาหารสำเร็จรูป “หมูฮ้อง ฮกเกี้ยน” นักธุรกิจสายเลือดใหม่ยกระดับอาหารท้องถิ่นสู่ธุรกิจ SME อาหารสำเร็จรูป ธุรกิจตอบโจทย์ความง่ายและสะดวกสบายของผู้บริโภค เพราะอาหารสำเร็จรูปมาในรูปแบบแพคเกจสวยงาม สามารถแกะทานเมื่อไรก็ได้ตามสะดวก อีกทั้งยังมีในเรื่องของอายุการ

Read More »