Tag Archives: ตลาดนัด CDC

ซีดีซี วีคเอน มาร์เกต ตลาดนัด CDC ย่านเลียบด่วนรามอินทรา เจาะลูกค้าตลาดบน

ซีดีซี วีคเอน มาร์เกต ตลาดนัด CDC ย่านเลียบด่วนรามอินทรา เจาะลูกค้าตลาดบน

ซีดีซี วีคเอน มาร์เกต ตลาดนัด CDC ย่านเลียบด่วนรามอินทรา เจาะลูกค้าตลาดบน “ซีดีซี วีคเอน มาร์เกต” ตลาดนัดย่านศูนย์การค้าก็ถือเป็นอีกความน่าสนใจ เมื่อผู้ที่เข้ามาเดินเล่นช้อปปิ้งในศูนย์การค้าส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ตั้งใจมาจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้ว เมื่อมีตลาดนัดเกิดขึ้นในขอบเขตเดียวกัน ทำให้เกิดการแชร์ลูกค้าต่อกัน

Read More »