Tag Archives: ตลาดผู้สูงอายุ

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ “In home” สร้างสรรค์ตู้ผ้าม่านรองรับตลาดผู้สูงอายุ

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ “In home” สร้างสรรค์ตู้ผ้าม่านรองรับตลาดผู้สูงอายุ

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ “In home” สร้างสรรค์ตู้ผ้าม่านรองรับตลาดผู้สูงอายุ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่สอดคล้องในชีวิตประจำวัน เดิมทีธุรกิจนี้ได้มีการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานและความสวยงามเป็นหลัก โดยการใช้งานที่คำนึงนั้นเป็นการใช้งานพื้นฐาน ไม่ได้มีการเจาะจงกลุ่มเป็นพิเศษ

Read More »