Tag Archives: ตุ๊กตาไหมพรม

งาน Handmade คอร์สเรียนถักตุ๊กตาไหมพรม800 บาท

งาน Handmade คอร์สเรียนถักตุ๊กตาไหมพรม800 บาท

งาน Handmade คอร์สเรียนถักตุ๊กตาไหมพรม800 บาท “งาน Handmade” คืองานที่สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยมือ เป็นงานที่มีความประณีตและต้องใช้ความละเอียดในการสร้างผลงานค่อนข้างมากพอสมควร ทำให้งาน Handmade หลายครั้งเป็นผลงานหรือสินค้าที่มีราคาสูง เพื่อให้คุ้มค่ากับการเสียเวลาที่ใช้ในการสร้างงานชิ้นหนึ่งให้เกิดขึ้นอย่างสำเร็จสมบูรณ์ โดยลูกค้าทั้ง

Read More »

ตุ๊กตาไหมพรม D.I.Yเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ ไอเดียจากสมองและฝีมือสร้างรายได้ “bAntAktor “

ตุ๊กตาไหมพรม D.I.Yเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ ไอเดียจากสมองและฝีมือสร้างรายได้“bAntAktor “

ตุ๊กตาไหมพรม D.I.Yเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ ไอเดียจากสมองและฝีมือสร้างรายได้“bAntAktor “ ตุ๊กตาไหมพรม “bAntAktor “ ตุ๊กตารูปแบบใหม่ฝีมือชาวเชียงคำ ตุ๊กตาชนิดนี้มีลักษณะเด่นที่ว่า ตุ๊กตานั้นจะมีหลายหลายรูปแบบหลากหลายหน้าตา และที่สำคัญตุ๊กตาชนิดนี้ยังสามารถเปลี่ยนถอดเสื้อผ้าได้อีกด้วย ซึ่งธุรกิจขายตุ๊กตาไหมพรมนั้นเป็นธุรกิจที่แปลกใหม่อย่างมากคะ ตลาดนั้นยังไม่มีใครทำมาขายเลย เมื่อชาวเชียงคำได้ทำมาขายดูปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีมาก สินค้านั้นสามารถมียอดขายต่อเดือนถึง 300 ตัวเลย นอกจากจะขายในประเทศแล้ว ตุ๊กตาไหมพรมชนิดนี้ยังจะได้ถูกส่งไปขายถึงต่างประเทศอีกด้วย เจ้าของธุรกิจอาชีพทำตุ๊กตาไหมพรหม เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ “bAntAktor “ นี้ก็คือ “ คุณสายอรุณ เวียงคำ “

Read More »