Tag Archives: ธุรกิจดาวรุ่ง 2557

ธุรกิจดาวรุ่งปีมะเมีย 2557

ธุรกิจดาวรุ่ง02

ธุรกิจดาวรุ่งปีมะเมีย 2557 ในบทความนี้ ขอกล่าวถึงธุรกิจที่น่าจะขยายตัวได้ในปี 2557 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้ ธุรกิจส่งออกไปยังตลาดหลักที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัว รวมถึงตลาดศักยภาพโดยอาศัยประโยชน์จากกรอบการเจรจาการค้าเสรีต่างๆ โดย สินค้าส่งออกของไทยที่คาดว่าอาจมียอดคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงปีข้างหน้า ได้แก่ – อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในบรรดาสินค้าส่งออกทั้งหมดของผู้ประกอบการ SMEs และครองส่วนแบ่ง เกือบร้อยละ 80 ของมูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมดของไทย โดยยอดคำสั่งซื้อคาดว่าจะมาจากตลาดสำคัญ คือ สหรัฐฯ สหภาพ ยุโรป ฮ่องกง และอาเซียน โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น และ/หรือไม่อ่อนไหวมากนักต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งมอง อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าเพื่อการลงทุน หรือสินค้าที่สร้างบุคลิก/คุณค่าทางจิตใจ มากกว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ อัญมณีและ เครื่องประดับ ยังเข้าข่ายเป็นกลุ่มสินค้าที่ทางการให้การสนับสนุนด้วยการตั้งเป้าหมายเป็นหนึ่งใน Product Champion สำหรับการส่งออกไป ตลาดสหรัฐฯ และเอเชียใต้ในปี 2557 ด้วย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งที่รวมและไม่รวมรายการทองคำ ในภาพรวมปี 2557 อาจขยายตัว สูงขึ้นจากปี 2556 กระนั้น ความผันผวนสูงและคาดการณ์ทิศทางได้ยากของราคาทองคำ/เงิน/โลหะมีค่า ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอัญมณีและเครื่อง ประดับ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจ …

Read More »