Tag Archives: นพวรรณ ฟู้ด

ไอเดียธุรกิจ “นพวรรณ ฟู้ด” ต่อยอดธุรกิจลูกชุบ DIY ด้วยผงถั่วสำเร็จรูป เตรียมส่งนอก

ไอเดียธุรกิจ “นพวรรณ ฟู้ด” ต่อยอดธุรกิจลูกชุบ DIY ด้วยผงถั่วสำเร็จรูป เตรียมส่งนอก

ไอเดียธุรกิจ “นพวรรณ ฟู้ด” ต่อยอดธุรกิจลูกชุบ DIY ด้วยผงถั่วสำเร็จรูป เตรียมส่งนอก ไอเดียธุรกิจ คือความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อตัวขึ้นเป็นสินค้าที่สามารถทำรายได้ หนึ่งกลยุทธ์สำคัญของการแข่งขันในตลาด หลายครั้งที่ไอเดียธุรกิจคือที่มาของธุรกิจนั้นๆ ที่ทำให้ผู้ประกอบการมีอาชีพ

Read More »