Tag Archives: รถคันแรก

ธุรกิจมาแรงหลัง “รถคันแรก” ปลดล็อค 5 ปี

จากโครงการรถยนต์คันแรกที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2011 และได้ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2016 เป็นต้นมา ซึ่งเงื่อนไขสำคัญที่ผูกพันผู้ใช้สิทธิ์โครงการรถยนต์คันแรก คือ ต้องครอบครองรถยนต์และห้ามโอนเปลี่ยนมือในระยะเวลาดังกล่าวโดยที่ผู้บริโภคมักใช้ระยะเวลาในการผ่อนชำระประมาณ 5-6 ปี อย่างไรก็ดี ตัวเลขผู้จองใช้สิทธิ์เกือบ 1.3 ล้านคัน

Read More »