Tag Archives: สหกรณ์โคนมเชียงใหม่

ฟาร์มโคนม “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!!

ฟาร์มโคนม “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!!

ฟาร์มโคนม “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!! ธุรกิจขนาดเล็กทั้งหลาย แม้มีสินค้าดีอยู่ในตัวแต่ก็อาจแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ได้ แต่หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเพื่อให้ธุรกิจเล็กๆ เหล่านั้นได้รู้จัดบกพร่องและพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าตนได้ ดังตัวอย่าง “ฟาร์มโคนม” ซึ่งเป็นสหกรณ์โคมนมของเชียงใหม่ที่ได้องค์กรภาครัฐภาคช่วยดูแลกิจการเป็นอย่างดี “นางปราณี มูลอิ่ม” ผู้จัดการแบรนด์สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด เล่าว่า การจัดตั้งสหกรณ์โคนมมาจากสมาชิกรวมทั้งหมด 220 คน ในเขตอำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย ที่ได้รับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกดังกล่าว ผ่านศูนย์ของสหกรณ์ 5 แห่ง

Read More »