Tag Archives: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ส่งเสริมอาชีพ

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สถาบันภาครัฐ ส่งเสริมให้คนมีอาชีพ

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ส่งเสริมอาชีพ “อบรมอาชีพ” คืออีกหนึ่งหนทางเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากสถาบันอบรมอาชีพที่เตรียมเนื้อหาไว้ในหลักสูตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บางสถาบันอาจมีเนื้อหาวิชาเพียงสายอาชีพเดียวที่ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ตรง อาจเป็นผู้ประสบความ

Read More »