Tag Archives: สีกับธุรกิจ

เลือกสีแบรนด์อย่างไรให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ?

เลือกสีแบรนด์อย่างไรให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

เลือกสีแบรนด์อย่างไรให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ? “สี” ตัวช่วยในการกระตุ้นรับรู้ของสมองของคนเรา ซึ่งสีแต่สีนั้นก็มีจะอัตราส่วนในความสามารถรับรู้ของสองที่แตกต่างกันออกไป เมื่อสีสันนั้นมีผลต่อการกระตุ้นการตอบสนองต่อสมอง แน่นอนว่าในการทำธุรกิจนั้นก็จำเป็นที่จะต้องนำเอาเรื่องของสีสันมาเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นลูกค้าให้ตอบสนองและสนใจในธุรกิจนั้นๆ

Read More »