Tag Archives: อรอิง

มะม่วงแช่แข็ง “อรอิง” เสียบไม้เป็นไอศกรีม ประยุกต์แนวคิดสร้างรายได้

มะม่วงแช่แข็ง “อรอิง” เสียบไม้เป็นไอศกรีม ประยุกต์แนวคิดสร้างรายได้

มะม่วงแช่แข็ง “อรอิง” เสียบไม้เป็นไอศกรีม ประยุกต์แนวคิดสร้างรายได้ มะม่วงแช่แข็ง เป็นอีกหนึ่งแนวทางการทำธุรกิจที่ได้มีการนำเทคโนโลยีการยืดอายุอาหารให้อยู่ได้ยาวนานมาปรับใช้ รองรับการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นผลไม้ต่างๆ รวมถึงมะม่วงก็เช่นกัน และด้วยความที่เมืองไทยมีมะม่วงในพื้นที่ทำให้คนไทยสามารถรับประทานได้สดๆ แตกต่างจากในต่างประเทศที่ต้องสั่งมะม่วงจากบ้านเราไปอีกที ทำให้ต้องผ่านกระบวนการถนอมอาหารกลายเป็นมะม่วงแช่แข็งที่คนในต่างประเทศคุ้นเคยกันมากกว่า

Read More »