Tag Archives: อาชีพออนไลน์

8 อาชีพออนไลน์ หนีภัยการเมือง!!

8 อาชีพออนไลน์ หนีภัยการเมือง!!

8 อาชีพออนไลน์ หนีภัยการเมือง!! หนีร้อนมาเพิ่งเย็น จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดอยู่ในเมืองไทยขณะนี้ เชื่อว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและวิถีชีวิตการทำมาหากินของคนในกรุงเทพไม่มากก็น้อย แต่ในเมื่อสถานการณ์นั้นได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว เราควรมีการเล็งหาช่องทางทำมาหากินเสริมเอาไว้บ้าง ในเมื่อไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ อาชีพออนไลน์ก็ถือเป็นช่องทางโอกาสทำเงินได้ดีเช่นกัน หากคุณสามารถเลือกอาชีพได้เหมาะกับคุณและตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

Read More »