Tag Archives: เฟสบุ๊ก

10 อันดับมหาเศรษฐีอายุน้อยที่สุดของโลก

10 อันดับมหาเศรษฐีอายุน้อยที่สุดของโลก โลกนี้ช่างไม่ยุติธรรม หลายคนเกิดมาบนกองเงินกองทอง ใช้ชีวิตสุขสบาย บั้นปลายของชีวิตสานต่อธุรกิจครอบครัว หรือต่อให้ไม่ต้องทำงานเลยทรัพย์สมบัติก็เหลือกินเหลือใช้ ชนิดที่เรียกว่าใช้ทั้งชาติก็ไม่หมด ในขณะเดียวกันหลายชีวิตที่ต้องเกิดมาพร้อมกับความยากลำบาก ความแร้นแค้น ต้องถีบตัวขึ้นมาเพื่อให้พ้นจากความยากจน แต่ก็ว่าไม่ได้นะเรื่องของบุญวาสนา

Read More »