Tag Archives: เรียนตัดเย็บ

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ “อบรมอาชีพ” อีกหนึ่งช่องทางในการสร้างธุรกิจ ให้ผู้ที่สนใจสายงานต่างๆ ที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะตัวได้เข้าอบรมและเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอดด้วยประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องด้วยในการอบรมอาชีพส่วนใหญ่นั้นมักเป็นวิธีการที่

Read More »

อบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก 200 ชม.

อบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก 200 ชม.

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก  หลักสูตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก 200 ชม. รอบบ่าย หัวข้อวิชา/เนื้อหาสาระ 1. พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม (Introduction to Industrial Sewing Process)

Read More »