Tag Archives: Fintech

5 สัญญาณชี้ Fintech กำลังมา ช้าแต่ชัวร์

ในปัจจุบัน Fintech กำลังเป็นกระแสอย่างมากในต่างประเทศและในประเทศไทยก็มีการกล่าวถึงในช่วงปีที่ผ่านมา Fintech ป็นคำผสมระหว่าง Finance และ Technology คือนวัตกรรมทางการเงิน โดยปัจจุบัน Fintech มีการให้บริการหลักๆที่ผู้คนรู้จักได้แก่ Internet Banking, Digital Wallet เป็นต้น  นอกจากนี้ Fintech ยังครอบคลุมถึงบริการอื่นๆอีกเช่น trading, crowd funding, financial research เป็นต้น โดย 5 สัญญาณที่บ่งชี้ว่า Fintech ยังไม่พร้อมโตในประเทศไทยในช่วงนี้มีดังต่อไปนี้

Read More »