Tag Archives: mobile shopping

อนาคตของการช้อปปิ้งบนสมาร์ทโฟน

อนาคตของการช้อปปิ้งบนสมาร์ทโฟน

อนาคตของการช้อปปิ้งบนสมาร์ทโฟน อีคอมเมิร์ซและช้อปปิ้งออนไลน์อาจกล่าวได้ว่ากำลังจะก้าวเข้ามาอยู่แนวหน้าของอุตสาหกรรมค้าปลีก โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ e-commerce ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มของการเติบโตในอนาคตด้วย ต่อไปนี้เป็นผลสำรวจ Infographic จากเว็บไซต์ DirectBuy.com

Read More »