Tag Archives: การบริโภค

สรุปกระแสการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของโลก

สรุปกระแสการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของโลก

สรุปกระแสการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของโลก 1. จากกระแสความต้องการสินค้า…สู่ความต้องการภาคบริการมากขึ้น พฤติกรรมการบริโภคของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียเริ่มปรับเปลี่ยนไปสู่ความต้องการสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็นมากขึ้น แนวโน้มการเติบโตของรายได้และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นเร็วส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วในเอเชีย โดยหากดูจากสัดส่วนการใช้จ่ายในหมวดสินค้าจำเป็น

Read More »