Tag Archives: ของใช้กระจุกกระจิก

ร้านขายกาแฟ “Two Spoons Tale” ขายไอเดียฟองนมสามมิติ เพิ่มลูกค้าด้วยกระแสโซเชียล

ร้านขายกาแฟ “Two Spoons Tale” ขายไอเดียฟองนมสามมิติ เพิ่มลูกค้าด้วยกระแสโซเชียล (1)

ร้านขายกาแฟ “Two Spoons Tale” ขายไอเดียฟองนมสามมิติ เพิ่มลูกค้าด้วยกระแสโซเชียล การส่งต่อหรือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและสังคมรับรู้กันเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหลาย ที่ต้องการให้ผู้บริโภครับรู้มากที่สุดในต้นทุนการโฆษณาที่น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็น

Read More »