Tag Archives: ทำขนมเค้ก

อบรมอาชีพ ทำขนมเค้ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอนทำเค้ก อบรมอาชีพ

แนววิชาโดยสังเขป : คุณสมบัติของแป้งสาลีที่ใช้ในการทําขนมเค้ก การเลือกซื้อวัตถุดิบ หลักในการทําและฝึกปฏิบัติการทําขนมเค้ก ชนิดต่างๆ การบรรจุหบหีอ การคิดราคาเพื่อการจําหน่ายรหัสวิชา (FP012):  ขนมเค้ก เพื่ออาชีพ  (โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Read More »