Tag Archives: ธุรกิจอาหารกล่อง

ธุรกิจอาหารกล่อง … รองรับชีวิตพนักงานออฟฟิสและคนเมือง

ธุรกิจอาหารกล่อง ... รองรับ Life Style พนักงานออฟฟิสและคนเมือง

“ธุรกิจอาหารกล่อง” … รองรับ Life Style พนักงานออฟฟิสและคนเมือง (Start-Up Business) “ธุรกิจอาหารกล่อง” เป็นหนึ่งในธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน ที่ในแต่ละวันของการดำรงชีวิตยังอยู่บนฐานของความรีบเร่ง และเต็มไปด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลา ทำให้ไม่มีเวลาในการจัดเตรียมอาหารได้เอง ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มองหาสินค้าและบริการที่เน้นความสะดวกมาเป็นอันดับแรก จึงเกิดเป็นช่องว่างของธุรกิจอาหารกล่อง ที่เข้ามาเติมเต็มความต้องการในช่วงเวลาเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี

Read More »